Nyhetsartikkel

Effekt av mammografiscreening

Vil effektiv screening føre til redusert forekomst av store svulster?

I løpet av de siste tyve årene har overlevelsen ved brystkreft blitt stadig bedre. Noe skyldes tidligere diagnose på grunn av screening, og noe skyldes bedre behandling, og noe kan også skyldes bedre folkehelse. I tallrike studier og matematiske analyser har man forsøkt å sette tall på effekten av mammografi-screening, men noen endelig konklusjon finnes ikke.

Formålet med mammografiscreening er å oppdage små kreftsvulster før de blir så store at de gir symptomer. Den aktuelle studien1 bygger på hypotesen om at effektiv screening vil føre til økt forekomst av små svulster, og tilsvarende redusert forekomst av store svulster. For å undersøke dette har man brukt en stor database som dekker omtrent 10% av befolkningen i USA. Materialet er godt og nærmest komplett når det gjelder diagnose, oppfølging og dødelighet av brystkreft. Testmaterialet er kvinner over 40 år med brystkreftdiagnose i periodene 1970-75 og 2000-2002, henholdsvis før og etter innføring av screening. Begge gruppene er fulgt i minimum 10 år.

Overdiagnostikk

Etter innføring av screening fant man at andelen av svulster som var små (mindre enn 2 cm eller carcinoma in situ) økte fra 36 til 68 prosent. Andelen store svulster ble tilsvarende redusert fra 64 til 32 prosent. I absolutte tall var økningen av små svulster 162 per 100.000 kvinner, mens store svulster ble redusert med 30 per 100.000 kvinner. I studien forutsatte man at den totale forekomsten av brystkreft var stabil i denne førti-års perioden. Dersom det er riktig, kan man slutte at av de 162 per 100.000 ekstra tilfellene av små svulster, var det kun 30 som ville utviklet seg til store svulster. De ekstra 132 (162-30) små svulstene som ble oppdaget skyldtes med andre ord overdiagnostikk.

I hele perioden ble det påvist redusert dødelighet både hos kvinner med små og store svulster. Ut fra tall i studien ble det funnet at cirka to tredeler av framgangen skyldtes bedre behandling, og cirka en tredel, tilsvarende 8 dødsfall per 100.000 kvinner, skyldtes screening.

Kan bidra til refleksjon

Heller ikke denne studien gir noe endelig svar på nytten av screening for brystkreft. Det observeres en bedring av prognosen over tid, og en ønsket forskyvning mot en økende andel små svulster ved screening. Problemet med overdiagnose er imidlertid mest sannsynlig betydelig. Det antas at en stor andel av de svulstene som oppdages svært tidlig ville holdt seg i ro, eller muligens gått tilbake og aldri blitt behandlingstrengende. Denne studien kommer ikke til å endre vår screening-praksis, men kan bidra til refleksjon rundt de mange usikre momentene som må vurderes og håndteres i et screening-program.

Kilder

Referanser

  1. Welch HG, Prorok PC, O’Malley AJ, Kramer BS. . Breast-cancer tumor size, overdiagnosis, and mammography screening effectiveness. N Engl J Med 2016; 375: 1438-47. www.nejm.org