Informasjon

Elastiske strømper ved blodpropp?

Norske retningslinjer anbefaler kompresjonsstrømper i 2 år etter en dyp venetrombose. En randomisert, kontrollert studie over effekten av kompresjonsstrømper tyder på at behandlingen er uten effekt.

Bakgrunn

De siste norske retningslinjene for antitrombotisk behandling, utgitt i november 2013, anbefaler at alle som får dyp venetrombose bør behandles med kompresjonsstrømper i 2 år for å forebygge utvikling av posttrombotisk syndrom (PTS). Anbefalingen graderes som sterk. Tidligere studier har vist at så mange som 25-50% som behandles for akutt, proksimal dyp venetrombose (DVT) utvikler PTS, og at denne andelen kan halveres ved daglig bruk av kompresjonsstrømper.

Materiale og metode

Den aktuelle studien er en randomisert, placebo-kontrollert, multisenter studie (i USA og Canada) for å teste effekten av kompresjonsstrømper ved første gangs DVT1. Totalt ble det inkludert 806 pasienter, 410 fikk aktiv behandling og 396 fikk placebo. Intervensjonen var daglig bruk av kompresjonsstrømpe opp til kneet, med 40 mmHg trykk. Placebogruppen fikk identisk utseende strømper, med 5 mmHg trykk. Gruppene ble fulgt med tilsammen 5 kontroller etter 3, 6, 12, 18 og 24 måneder. Strømpene ble skiftet hver 6. måned, eller tidligere ved behov. Det primære effektmålet var utvikling av PTS i løpet av oppfølgingstiden.

Resultater

Gruppene var i utgangspunktet like, og frafallet i gruppene var også helt identisk. Gjennomsnitt alder var 55,1 år, og komorbiditet var likt fordelt. Etter 24 måneder hadde 14,2% av pasientene i aktiv gruppe, og 12,7% i placebogruppen utviklet PTS. Forskjellen er ikke signifikant, HR (hazard ratio) er 1,13, 95% KI 0,73-1,76. Det ble heller ikke funnet noen forskjeller mellom aktiv behandling og placebo ved sammenligning mellom ulike lokalisasjoner (fra poplitea til iliaka-kar), mellom ulike alvorlighetsgrader av akutt episode, ved bruk av ulike definisjoner for PTS, eller ved ulik hyppighet av strømpebruk.

Diskusjon

Studien gir det entydige svaret at bruk av kompresjonsstrømper ikke påvirker det naturlige forløpet av førstegangs proksimal dyp venetrombose. Dette er i stor kontrast til tidligere studier, som har dannet grunnlaget for våre retningslinjer. Den mest sannsynlige forklaringen er at tidligere studier har vært små, og har sammenliknet kompresjon med ingen behandling. Det vil si åpne studier uten bruk av placebo. Den aktuelle studien er metodologisk robust, den er omhyggelig og godt gjennomført, og har statistisk styrke til å kunne konkludere. Det er ikke usannsynlig at denne studien vil føre til endring av konklusjonen i vår nye retningslinje for antitrombotisk behandling.

Kilder

Referanser

  1. Kahn SR, Shapiro S, Wells PS, et al. Compression stockings to prevent post-thrombotic syndrome: a randomized placebo-controlled trial. Lancet 2013.