Nyhetsartikkel

En 10 sekunders test til å predikere mortalitet

I en studie av individer i alderen 51 til 75 år fant forskerne at de som ikke klarte å stå på ett ben i 10 sekunder, hadde nesten 4 ganger økt risiko for å dø i løpet av studieperioden på 7 år.

Balansen reduseres raskt etter midten av 50-årene og øker risikoen for fall og andre uheldige helseutfall. Målet for den aktuelle studien fra Brasil var å vurdere om evnen til å fullføre en 10-sekunders ettbensstilling er assosiert med dødelighet av alle årsaker og om det tilfører relevant prognostisk informasjon utover ordinære demografiske, antropometriske og kliniske data. Studien er publisert i British Journal of Sports Medicine1.

Testen går ut på å balansere på det ene benet og plassere den andre foten på baksiden av den vektbærende ekstremiteten for støtte. I forbindels med testen får pasienten tre forsøk på å opprettholde den stillingen i minst 10 sekunder.

Antropometriske, kliniske og vitale data samt ettbenstesten ble vurdert hos 1702 individer (68 prosent menn) i alderen 51–75 år mellom 2008 og 2020. Median oppfølgingstid var 7 år.

Resultatene viste at 20 prosent feilet på testen. I løpet av observasjonstiden døde 7.2 prosent. Av disse klarte 4.6 prosent testen, mens 17.5 prosent mislyktes i å stå på ett ben i 10 sekunder. Altså 4-ganger økt risiko for å dø av en eller annen årsak blant de som ikke klarte testen i de kommende årene. I en justert modell som inkorporerte alder, kjønn, kroppsmasseindeks og komorbide tilstander var hazard ratio for økt dødelighetsrisiko høyere i nei-gruppen: HZ 1.84 (95% KI 1.23-2.78). Sagt på en annen måte, de som feilet på ettbenstesten hadde 84 prosent økt risiko for å dø av en eller annen årsak i løpet av studieperioden.

Ved å legge til 10-sekunderstesten i en prediktiv modell som omfattet etablerte risikofaktorer, ga den utvidete modellen signifikant bedre prediksjoner av mortalitet enn kun basert på konvensjonelle risikofaktorer.

Ikke overraskende var evnen til å bestå testen relatert til alder. Selv om 20 prosent av personene i studien totalt sett ikke var i stand til å stå på ett ben i 10 sekunder, steg dette tallet til omtrent 70 prosent for de i alderen 76–80 år, og nesten 90 prosent for de i alderen 81–85, ifølge forskerne. Av de to dusin 85-åringene i studien var det bare to som var i stand til å fullføre ståprøven. Ved 70-årsalderen kunne cirka halvparten ikke klare testen.

Forfatterne konkluderer at innenfor begrensningene til ukontrollerte variabler som nyere historie med fall og fysisk aktivitet, er evnen til å fullføre 10-sekunderstesten uavhengig assosiert med dødelighet av alle årsaker og legger til relevant prognostisk informasjon utover alder, kjønn og flere andre antropometriske og kliniske variabler. Det er potensielle fordeler ved å inkludere 10-sekunderstesten som en del av rutinemessig fysisk undersøkelse hos middelaldrende og eldre voksne.

Eksperter som har kommentert studien, sier at testen kan være en rask, enkel og pålitelig test til å identifisere skrøpelige pasienter2.

Det er uavklart om opptrening for å få bedre balanse fører til nedgang i dødeligheten.

Kilder

Referanser

  1. Araujo CG, de Souza e Silva CG, Laukkanen JA, et alSuccessful 10-second one-legged stance performance predicts survival in middle-aged and older individualsBritish Journal of Sports Medicine Published Online First: 21 June 2022. doi: 10.1136/bjsports-2021-105360 DOI
  2. Marcus A. To Predict Mortality, You Need a Leg to Stand On. Medscape Medical News, published June 21, 2022. www.medscape.com