Nyhetsartikkel

Er det forskjeller i effekt av ulike blodtrykksmidler?

Nasjonalt kunnskapssenter har gjennomført en systematisk vurdering av effektene til de ulike klassene av antihypertensiva. Konklusjonen er at det er små forskjeller.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I en studie utgått fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har man gjennomført en systematisk vurdering av randomiserte, kontrollerte studier av ulike antihypertensiva1. Formålet var å vurdere de relative effektene av ulike klasser av antihypertensiva på forekomsten (insidensen) av hjertekarsykdommer hos friske mennesker i risiko for å få hjertekarsykdom.

Metode

Forskerne søkte opp systematiske oversikter fra de senere årene. Sammendrag fra enkeltstudiene ble kritisk gransket, og de som så ut til å oppfylle de forhåndsdefinerte inklusjonskriteriene, ble så kvalitetssjekket i detalj av to uavhengige forskere. Følgende utfall ble vurdert: total dødelighet, hjerteinfarkt og hjerneslag. Det ble også rapportert om det forelå angina, hjertesvikt og insidens av diabetes. Multiple metaanalyser ble utført, og kvaliteten av dokumentasjonen ble vurdert ved hjelp av GRADE-instrumentet.

Resultater

25 studier ble inkludert i vurderingen. Resultatene var blandet, og det var få signifikante forskjeller. Ingen legemiddelklasse viste seg å være overlegen de andre når det gjaldt samtlige utfall.

  • Det eneste signifikante funnet vedrørende total dødelighet var at betablokker (atenolol) var underlegen angiotensin reseptor blokkere (RR = 1.14, CI 1.02-1.28).
  • ACE-hemmere var underlegne kalsiumblokkere vedrørende risiko for hjerneslag (RR = 1.19, CI 1.03-1.38), men overlegne vedrørende risiko for hjertesvikt (RR = 0.82, CI 0.69-0.94).
  • Diuretika reduserte risikoen for hjerteinfarkt sammenlignet med betablokkere (RR = 0.82, CI 0.68-0.98) og senket risikoen for hjertesvikt sammenlignet med kalsiumblokkere (RR = 0.73, CI 0.62-0.84), betablokkere (RR = 0.73, CI 0.54-0.96) og alfablokkere (RR = 0.51, CI 0.40-0.64).
  • Risikoen for diabetes økte med diuretika sammenlignet med ACE-hemmere (RR = 1.43, CI 1.12-1.83) og kalsiumblokkere (RR = 1.27, CI 1.05-1.57).

Konklusjon

Basert på tilgjengelige studier synes det å være liten eller ingen forskjell i effekt mellom de vanligst brukte blodtrykkssenkende medikamentene i primærforebyggingen av hjertekarsykdom. Betablokkere (atenolol) og alfablokkere bør ikke være førstevalg siden de er de eneste medikamentklassene som ikke var signifikant bedre enn noen andre klasser for noen enkeltutfall.

Seminaret om hypertensjon finner du her.

Kilder

Referanser

  1. Fretheim A, Odgaard-Jensen J, Brørs O, et al. Comparative effectiveness of antihypertensive medication for primary prevention of cardiovascular disease: systematic review and multiple treatments meta-analysis. BMC Med 2012 Apr 5; 10: 33.