Nyhetsartikkel

Er HbA1c lite egnet til å diagnostisere type 2-diabetes?

En dansk studie har sett på forekomst og dødelighet av type 2-diabetes i perioden 1995-2018. Tallene kan tyde på at mange pasienter blir udiagnostiserte etter innføringen av HbA1c som primær diagnostisk test.

Den globale prevalensen av type 2-diabetes (T2D) har økt fra 108 millioner i 1980 til 422 millioner i 20141. Og den er forventet å dobles fra 2030 til 20452. Tradisjonelt har diagnosen av T2D vært basert på målinger av fastende blodsukker og 2-timers glukosebelastning. I 2011 erklærte WHO at målinger av glykert hemoglobin, HbA1c, kunne brukes som et alternativ til de to metodene3. Dette på tross av studier som tydet på at HbA1c hadde lav sensitivitet. En studie viste at HbA1c identifiserte bare 48 prosent av de som fikk stilt diagnosen med de "gamle" metodene4. En annen studie viste at bare 7 prosent av pasientene fikk stilt diagnosen ved alle tre testene5. På tross av dette er HbA1c blitt den dominerende diagnostiske metoden etter 2012, skriver de danske forfatterne av en studie publisert i The Lancet Regional Health Europe6.

Forfatterne påpeker at funn fra flere høyinntektsland i Europa og Nord-Amerika viser at prevalensveksten har avtatt og at insidensen har begynt å gå ned7. Studier fra Danmark og andre land viser at nedgangen i insidensen av T2D startet etter introduksjonen av HbA1c som diagnostikum8-10. Det kan også se ut til at mortaliteten av diabetes har begynt å stige igjen11-12.

Formålet med den aktuelle studien var å se om innføringen av HbA1c som foretrukket diagnostisk test for T2D, har endret epidemiologien til T2D gjennom å se på endringer i insidens og mortalitet av sykdommen i perioden 1995 til 2018.

Studien var en populasjonsbasert kohortstudie som bestod av 415 553 individer med nyoppdaget T2D. Forskerne beregnet årlige aldersstandardiserte insidens rater av T2D samt mortalitet av alle årsaker i denne pasientgruppen sammenlignet med en matchet kohort fra den generelle befolkningen.

Resultatene viste at fra 1995 til 2012 før introduksjonen av HbA1c-testing som et diagnostisk alternativ i Danmark, så doblet den årlige standardiserte insidensraten av T2D seg fra 193 til 396 per 100 000 personer (4,1 prosent økning årlig). Fra 2012 og utover falt T2D-forekomsten med 36 prosent, og nådde 253 per 100 000 personer i 2018 (5,7 prosent nedgang årlig). Færre pasienter startet behandling med en HbA1c-måling på under 6,5 prosent eller uten tidligere HbA1c-testing. Dødeligheten per 1000 personår etter at en T2D-diagnose var stilt, sank med 44 prosent mellom 1995-1997 og 2010-2012, fra 69 dødsfall til 38 dødsfall. Etter det lave nivået i løpet av 2010-2012 økte dødeligheten igjen med 27 prosent til 48 per 1 000 personår i perioden 2016-2018.

Forfatterne konkluderer at disse funnene tyder på at introduksjonen av HbA1c som diagnostikum, kan ha endret epidemiologien ved T2D ved at flere pasienter forblir udiagnostiserte, pasienter som tidligere ville ha blitt diagnostisert og behandlet.

Kilder

Referanser

 1. WHO. Global Report on Diabetes. 2016, apps.who.int
 2. Jensen HAR, Thygesen LC, Davidsen M. Sygdomsudviklingen i Danmark fremskrevet til 2030 - KOL og type 2-diabetes. 2017. nhi.no
 3. World Health OrganisationUse of glycated haemoglobin (HbA1c) in the diagnosis of diabetes mellitus.2011 www.ncbi.nlm.nih.gov
 4. Lauritzen T, Sandbaek A, Skriver MV, Borch-Johnsen K. HbA1c and cardiovascular risk score identify people who may benefit from preventive interventions: a 7 year follow-up of a high-risk screening programme for diabetes in primary care (ADDITION), Denmark. Diabetologia. 2011;54(6):1318-1326. doi:10.1007/s00125-011-2077-9 DOI
 5. Gyberg V, De Bacquer D, Kotseva K, et al. Screening for dysglycaemia in patients with coronary artery disease as reflected by fasting glucose, oral glucose tolerance test, and HbA1c: a report from EUROASPIRE IV--a survey from the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2015;36(19):1171-1177. doi:10.1093/eurheartj/ehv008 DOI
 6. Knudsen JS, Knudsen SS, Hulman A, et al. Changes in type 2 diabetes incidence and mortality associated with introduction of HbA1c as diagnostic option: A Danish 24-year population-based study. Lancet Reg Health Eur. 2022;14:100291. Published 2022 Jan 1. doi:10.1016/j.lanepe.2021.100291 DOI
 7. Magliano DJ, Islam RM, Barr ELM, et al. Trends in incidence of total or type 2 diabetes: systematic review. BMJ. 2019;366:l5003. Published 2019 Sep 11. doi:10.1136/bmj.l5003 DOI
 8. Jørgensen ME, Ellervik C, Ekholm O, Johansen NB, Carstensen B. Estimates of prediabetes and undiagnosed type 2 diabetes in Denmark: The end of an epidemic or a diagnostic artefact?. Scand J Public Health. 2020;48(1):106-112. doi:10.1177/1403494818799606 DOI
 9. Mayer-Davis EJ, Lawrence JM, Dabelea D, et al. Incidence Trends of Type 1 and Type 2 Diabetes among Youths, 2002-2012. N Engl J Med. 2017;376(15):1419-1429. doi:10.1056/NEJMoa1610187 DOI
 10. Norhammar A, Bodegård J, Nyström T, Thuresson M, Eriksson JW, Nathanson D. Incidence, prevalence and mortality of type 2 diabetes requiring glucose-lowering treatment, and associated risks of cardiovascular complications: a nationwide study in Sweden, 2006-2013. Diabetologia. 2016;59(8):1692-1701. doi:10.1007/s00125-016-3971-y DOI
 11. Rawshani A, Rawshani A, Gudbjörnsdottir S. Mortality and Cardiovascular Disease in Type 1 and Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2017;377(3):300-301. doi:10.1056/NEJMc1706292 DOI
 12. Gregg EW, Cheng YJ, Srinivasan M, et al. Trends in cause-specific mortality among adults with and without diagnosed diabetes in the USA: an epidemiological analysis of linked national survey and vital statistics data. Lancet. 2018;391(10138):2430-2440. doi:10.1016/S0140-6736(18)30314-3 DOI