Nyhetsartikkel

Er kolesterolsenkende medisiner nyttige for eldre?

Har eldre mennesker noen nytte av kolesterolsenkende behandling? Det var spørsmålet forskerne ønsket å finne svar på i denne studien.

Medikamenter som senker LDL-kolesterol reduserer risikoen for kardiovaskulære hendelser1. Det er imidlertid uklart om dette gjelder for personer eldre enn 75 år, siden personer i høy alder ofte ikke blir inkludert i studier2. I en tidligere studie ble det funnet at insidensen av større vaskulære hendelser ble redusert med 21 prosent per 1 mmol/L reduksjon i LDL-kolesterol ved statinbehandling3. Studier fra klinisk praksis viser at bruk av lipidsenkende midler er lavere blant eldre enn blant yngre pasienter4.

I en systematisk studie publisert i The Lancet var formålet å summere dokumentasjonen på effekt og sikkerhet av LDL-kolesterol senkende behandlinger blant eldre pasienter5. Studien var basert på randomiserte, kontrollerte studier med fokus på kardiovaskulære komplikasjoner. 

Blant 244 090 pasienter fra 29 studier var 21 492 pasienter minst 75 år gamle og inngikk i metaanalysene. Av disse var 11 750 fra statin-studier (55 prosent), 6209 (29 prosent) fra ezetimib-studier og 3533 (16 prosent) fra PCSK9-hemmer studier. Median oppfølgingstid var fra 2.2 til 6.0 år. Reduksjon i LDL-kolesterol senket risikoen for større vaskulære hendelser blant eldre personer med 26 prosent per 1 mmol/L reduksjon i LDL-kolesterol (RR 0.74, 95% KI 0.61-0.89). Det var ingen statistisk signifikant forskjell på risikoreduksjonen sammenlignet med personer under 75 år. Den gunstige effekten av LDL-kolesterol senking gjaldt både for kardiovaskulær død, hjerteinfarkt, hjerneslag og koronar revaskularisering. Det var ingen forskjeller i risikoreduksjonen for statiner og ikke-statiner blant de eldre.

Forfatterne konkluderer at blant personer 75 år eller eldre så var lipid-senkende medikamenter like effektive i å redusere kardiovaskulære hendelser som blant personer under 75 år. Resultatene styrker anbefalingene om bruk av lipid-senkende behandlinger, også ikke-statiner, til eldre pasienter.

Kilder

Referanser

  1. Sabatine MS, Wiviott SD, Im K, Murphy SA, Giugliano RP. Efficacy and Safety of Further Lowering of Low-Density Lipoprotein Cholesterol in Patients Starting With Very Low Levels: A Meta-analysis. JAMA Cardiol. 2018;3(9):823-828. PMID: 30073316. PubMed
  2. Mortensen MB, Falk E. Primary Prevention With Statins in the Elderly. J Am Coll Cardiol. 2018 Jan 2;71(1):85-94. PMID: 29301631. PubMed
  3. Cholesterol Treatment Trialists' Collaboration. Efficacy and safety of statin therapy in older people: a meta-analysis of individual participant data from 28 randomised controlled trials. Lancet. 2019 Feb 2;393(10170):407-415. PMID: 30712900. PubMed
  4. Nanna MG, Navar AM, Wang TY, et al. Statin Use and Adverse Effects Among Adults >75 Years of Age: Insights From the Patient and Provider Assessment of Lipid Management (PALM) Registry. J Am Heart Assoc. 2018;7(10):e008546. Published 2018 May 8. PMID: 29739801. PubMed
  5. Gencer B, Marston NA, Im K, et al. Efficacy and safety of lowering LDL cholesterol in older patients: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Lancet. 2020;396(10263):1637-1643. PMID: 33186535. PubMed