Nyhetsartikkel

Er mareritt et tidlig tegn på demens?

Er hyppig forekomst av ubehagelige drømmer og mareritt forbundet med økt risiko for kognitiv svikt og demens? En prospektiv kohortstudie har sett på dette.

Mareritt er vanlig. Omtrent 5 prosent av voksne opplever mareritt ukentlig, og ytterligere 12–40 prosent opplever dem månedlig1-2. Forekomsten er sannsynligvis enda høyere når man vurderer vonde drømmer sammen med mareritt3. Gitt den hyppige forekomsten av dårlige drømmer og plagsomme mareritt i den voksne befolkningen, er det overraskende at deres kliniske betydning stort sett er ukjent.

I de seneste årene er man blitt oppmerksom på forholdet mellom ubehagelige drømmer og kliniske utfall hos pasienter med Parkinsons sykdom4. Studier har vist at høy forekomst av ubehagelige drømmer blant ikke-demente personer med Parkinsons sykdom er forbundet med raskere utvikling av kognitiv svikt og økt risiko for å utvikle demens over tid4-6.

Det reiser spørsmålet om ubehagelige drømmer er forbundet med risiko for kognitiv svikt og demens også blant personer uten Parkinsons sykdom.

Formålet med den aktuelle prospektive kohortstudien publisert i The Lancet eClinicalMedicine7 var å undersøke sammenhengen mellom hyppigheten av selvrapporterte plagsomme drømmer og risikoen for kognitiv svikt og demens hos menn og kvinner uten kognitiv svikt eller Parkinsons sykdom ved starten av studien.

Studien bestod av to kohorter fra USA. Den ene kohorten bestod av 605 middelaldrende, kognitivt normale voksne med gjennomsnittsalder 50 år (35-64 år) og som ble fulgt over maksimalt 13 år. Den andre kohorten bestod av 2600 eldre, demensfrie voksne med gjennomsnittsalder 83 år (79 år eller eldre) og som ble fulgt i opptil 7 år.

Etter å ha justert for alle kovariabler, fant forskeren at høyere forekomst av ubehagelige drømmer var lineært og statistisk signifikant forbundet med høyere risiko for kognitiv svekkelse blant middelaldrende og høyere risiko for å utvikle demens blant eldre personer. Sammenlignet med middelaldrende voksne uten ubehagelige drømmer, hadde de som rapporterte om ukentlige ubehagelige drømmer 4 ganger økt risiko for kognitiv reduksjon (justert odds ratio 3,99, 95% KI 1,07-14.85). Blant de eldre voksne var forskjellen i demensrisiko 2,2 (95% KI 1.35-3.62). Disse signifikante sammenhengene gjaldt bare for menn.

Forfatteren konkluderer at plagsomme drømmer predikerer kognitiv tilbakegang og demens av alle årsaker hos middelaldrende og eldre voksne uten kognitiv svikt eller Parkinsons sykdom - spesielt blant menn. Disse funnene mener forfatteren kan bidra til å identifisere individer med risiko for demens flere år eller tiår før de karakteristiske symptomene oppstår, noe som kan gjøre det mulig å intervenere og forsøke å bremse eller forhindre utvikling av demens.

Det gjenstår å se om behandling av vonde drømmer kan bidra til å redusere demensrisikoen.

Kilder

Referanser

  1. Li SX, Zhang B, Li AM, Wing YK. Prevalence and correlates of frequent nightmares: a community-based 2-phase study. Sleep. 2010;33(6):774-780. doi:10.1093/sleep/33.6.774 DOI
  2. Sandman N, Valli K, Kronholm E, et al. Nightmares: Prevalence among the Finnish General Adult Population and War Veterans during 1972-2007. Sleep. 2013;36(7):1041-1050. Published 2013 Jul 1. doi:10.5665/sleep.2806 DOI
  3. Robert G, Zadra A. Thematic and content analysis of idiopathic nightmares and bad dreams. Sleep. 2014;37(2):409-417. Published 2014 Feb 1. doi:10.5665/sleep.3426 DOI
  4. Otaiku AI. Dream Content Predicts Motor and Cognitive Decline in Parkinson's Disease. Mov Disord Clin Pract. 2021;8(7):1041-1051. Published 2021 Aug 9. doi:10.1002/mdc3.13318 DOI
  5. Bugalho P, Ladeira F, Barbosa R, et al. Do dreams tell the future? Dream content as a predictor of cognitive deterioration in Parkinson's disease. J Sleep Res. 2021;30(3):e13163. doi:10.1111/jsr.13163 DOI
  6. Kwon KY, Kang SH, Kim M, et al. Nonmotor Symptoms and Cognitive Decline in de novo Parkinson's Disease. Can J Neurol Sci. 2014;41(5):597-602. doi:10.1017/cjn.2014.3 DOI
  7. Otaiku AI. Distressing dreams, cognitive decline, and risk of dementia: A prospective study of three population-based cohorts. The Lancet eClinicalMedicine. Published September 21, 2022. DOI: 10.1016/j.eclinm.2022.101640 DOI