Nyhetsartikkel

Er placebo like bra som PCI?

Perkutan koronar intervensjon, PCI, er gullstandarden i behandlingen av angina, men hvor effektiv er metoden. En britisk studie sammenlignet effekten med placebo.

Temaside om Korona

Symptomlindring er det primære målet med perkutan koronar intervensjon (PCI) ved stabil angina. Imidlertid finnes det ikke dokumentasjon fra blindede, placebokontrollerte, randomiserte forsøk på effekten av denne behandlingen.

ORBITA er en multisenter studie fra Storbritannia1. Studien var blindet og randomisert der forskerne sammenlignet PCI med en placebo prosedyre med mål å lindre angina. Pasienter med uttalt (≥70%) stenose i én koronararterie ble inkludert.

Etter inklusjon fikk alle pasientene optimal medikamentell behandling i 6 uker. Før randomiseringen gjennomgikk de en grundig kardiopulmonal belastningstest, besvarte et symptomspørreskjema og gjennomgikk en dobutamin stresstest ved ekkokardiografi. Pasientene ble så randomisert til de to behandlingene. Seks uker etter intervensjonen ble de samme vurderingene gjort som før randomiseringen.

Det primære endepunktet var forskjellen i økt belastningstid under den fysiske testen.

Studien ble gjennomført i perioden fra januar 2014 til august 2017. Totalt 200 pasienter ble randomisert. Etter behandlingen var det ingen signifikant forskjell i økt belastningstid mellom de to gruppene. Det var ingen dødsfall.

Konklusjon: Blant pasienter med medisinsk behandlet stabil angina og betydelig koronarstenose, forbedret ikke PCI den fysiske belastningsevnen mer enn det placeboprosedyren gjorde. En annen viktig observasjon var at invasive prosedyrer kan evalueres med placebokontroller slik det gjøres innenfor farmakoterapien. En innvending kan være den korte observasjonstiden etter intervensjonen.

Kilder

Referanser

  1. Al-Lamee R, Thompson D, Dehbi HM, et al. Percutaneous coronary intervention in stable angina (ORBITA): a double-blind, randomised controlled trial. Lancet. 2017 Nov 1. pmid:29103656 PubMed