Nyhetsartikkel

Familiehistorie og prostatakreft

Dersom man har nære slektninger med prostatakreft, er risikoen for selv å få prostatakreft noe økt. Men vil det hjelpe å screene disse personene regelmessig med PSA?

Bakgrunn

Familiehistorie er en av de få kjente risikofaktorene ved prostatakreft. Det er kommet ny dokumentasjon om reduksjon i mortalitet ved å screene på prostatakreft med prostata-spesifikt antigen, PSA. I den aktuelle studien var formålet å se om en familiehistorie førte til bedre prognose hvis menn ble screenet versus ikke bli screenet1.

Materiale og metode

I Finland har man gjennomført en prospektiv studie (the Finnish Prostate Cancer Screening Trial) for å vurdere betydningen av familiehistorien på utfallene ved prostatakreft screening.

Av de 80.144 mennene som ble inkludert i studien, ble 31.866 randomisert til screening og fikk tatt en PSA-test med cut-off verdi på 4 ng/mL hvert fjerde år. Ved hver PSA-kontroll besvarte mennene et spørreskjema som dreide seg om familiehistorie ved prostatakreft (nye tilfeller av prostatakreft hos førstegrads slektninger?).

Studiepersonene ble fulgt i 12 år etter randomiseringen.

Resultater

Av de 23.702 (74,3%) inviterte mennene som møtte til screening, avga 22.756 (96,0%) informasjon om familiehistorien. Tilsammen 1.723 (7,3%) menn fortalte at minst en førstegradsslektning hadde prostatakreft og av dem ble 235 (13,6%) diagnostisert å ha prostatakreft.

Menn med en førstegradsslektning med prostatakreft hadde en økt risiko for selv å få prostatakreft (risiko ratio (RR) 1.31, p<0.001), og risikoen var spesielt forhøyet for intervallkreft (RR 1.65, 95% CI 1.27-2.15). Risikoen for lavgradig tumor (Gleason 2-6) var økt (RR 1.46, 95% CI 1.15-1.69), mens den var nedsatt for Gleason 8-10 tumorer (RR 0.48, 95% CI 0.25-0.95).

Konklusjon

Man fant ingen signifikant reduksjon i mortaliteten av prostatakreft blant de menn som ble diagnostisert. Menn med positiv familiehistorie tenderte til å ha lavgradig prostatakreft og klart lavere risiko for høygradig kreft.

Menn med en familiehistorie på prostatakreft bør få vite at selv om de har en økt risiko for selv å få prostatakreft, så er det ingen gode bevis for at de vil ha mer nytte av å bli screenet enn menn som ikke har tilfeller i familien.

Kilder

Referanser

  1. Saarimäki L1, Tammela TL, Määttänen L, et al. Family history in the Finnish orostate cancer screening trial. Int J Cancer. 2014 Oct 1 . doi:10.1002/ijc.29243 DOI