Nyhetsartikkel

Familiehistorie og prostatakreft

Dersom man har nære slektninger med prostatakreft, er risikoen for selv å få prostatakreft noe økt. Men vil det hjelpe å screene disse personene regelmessig med PSA?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

Familiehistorie er en av de få kjente risikofaktorene ved prostatakreft. Det er kommet ny dokumentasjon om reduksjon i mortalitet ved å screene på prostatakreft med prostata-spesifikt antigen, PSA. I den aktuelle studien var formålet å se om en familiehistorie førte til bedre prognose hvis menn ble screenet versus ikke bli screenet1.

Materiale og metode

I Finland har man gjennomført en prospektiv studie (the Finnish Prostate Cancer Screening Trial) for å vurdere betydningen av familiehistorien på utfallene ved prostatakreft screening.

Av de 80.144 mennene som ble inkludert i studien, ble 31.866 randomisert til screening og fikk tatt en PSA-test med cut-off verdi på 4 ng/mL hvert fjerde år. Ved hver PSA-kontroll besvarte mennene et spørreskjema som dreide seg om familiehistorie ved prostatakreft (nye tilfeller av prostatakreft hos førstegrads slektninger?).

Studiepersonene ble fulgt i 12 år etter randomiseringen.

Resultater

Av de 23.702 (74,3%) inviterte mennene som møtte til screening, avga 22.756 (96,0%) informasjon om familiehistorien. Tilsammen 1.723 (7,3%) menn fortalte at minst en førstegradsslektning hadde prostatakreft og av dem ble 235 (13,6%) diagnostisert å ha prostatakreft.

Menn med en førstegradsslektning med prostatakreft hadde en økt risiko for selv å få prostatakreft (risiko ratio (RR) 1.31, p<0.001), og risikoen var spesielt forhøyet for intervallkreft (RR 1.65, 95% CI 1.27-2.15). Risikoen for lavgradig tumor (Gleason 2-6) var økt (RR 1.46, 95% CI 1.15-1.69), mens den var nedsatt for Gleason 8-10 tumorer (RR 0.48, 95% CI 0.25-0.95).

Konklusjon

Man fant ingen signifikant reduksjon i mortaliteten av prostatakreft blant de menn som ble diagnostisert. Menn med positiv familiehistorie tenderte til å ha lavgradig prostatakreft og klart lavere risiko for høygradig kreft.

Menn med en familiehistorie på prostatakreft bør få vite at selv om de har en økt risiko for selv å få prostatakreft, så er det ingen gode bevis for at de vil ha mer nytte av å bli screenet enn menn som ikke har tilfeller i familien.

Kilder

Referanser

  1. Saarimäki L1, Tammela TL, Määttänen L, et al. Family history in the Finnish orostate cancer screening trial. Int J Cancer. 2014 Oct 1 . doi:10.1002/ijc.29243 DOI