Informasjon

Farmakoterapi uten nytte ved mild hypertensjon?

Har medikamentell behandling av mild hypertensjon noen effekt? En metaanalyse har sett på det.

Temaside om Korona

Bakgrunn

Mild hypertensjon defineres ved systolisk blodtrykk 140-159 mmHg og/eller diastolisk blodtrykk 90-99 mmHg. Flere meta-analyser de siste 10 årene har konkludert med at farmakologisk behandling av mild hypertensjon reduserer total dødelighet og kardiovaskulær sykelighet hos tidligere hjertefriske pasienter (primærprofylakse). De tidligere analysene er basert på materialer med blandinger av mild og moderat hypertensjon, og det er ikke foretatt meta-analyser av studier kun av mild hypertensjon. Av den grunn har Cochrane Hypertension Group laget en systematisk gjennomgang av temaet1.

Materiale og metode

Cochrane-gruppenes metode er et systematisk og fullstendig søk i aktuelle databaser. I denne analysen har de også tatt personlig kontakt med forfattere av publiserte studier for å få individuelle pasientdata. Totalt fant de 11 randomiserte, kontrollerte forsøk hvor antihypertensiva ble brukt som primærprofylakse for mild hypertensjon. På grunn av metodesvakheter og manglende individuelle data ble 7 ekskludert. Den endelige analysen er basert på 4 studier med tilsammen 8912 deltakere. Gjennomsnitt observasjonstid er 5 år. Primære endepunkt var total mortalitet og totalt antall kardiovaskulære hendelser (slag, hjerteinfarkt, hjertesvikt). Sekundære endepunkter var antall slag og totalt antall tilfeller med koronar hjertesykdom. I tillegg ble frafall på grunn av medikamentelle bivirkninger analysert.

Resultater

Behandling førte ikke til reduksjon av total mortalitet sammenlignet med placebo: RR 0,85 (95% KI 0,63-1,15). Det var heller ikke signifikant reduksjon av slag (RR 0,51 – 95% KI 0,24-1,08), antall tilfeller med koronar sykdom (RR 1,12 – 95% KI 0,80-1,57) eller totalt antall kardiovaskulære hendelser (RR 0,97 – 95% KI 0,72-1,32). Andelen med seponering på grunn av bivirkninger ble kalkulert på grunn av manglende rapportering i flere av studiene, og ble funnet signifikant økt med RR 4,8 (95% KI 4,14-5,17).

Diskusjon

Det påvises ingen signifikant effekt verken på primære eller sekundære endepunkter ved primærprofylaktisk behandling av mild hypertensjon. I følge forfatterne utgjør gruppen mild hypertensjon sannsynligvis rundt halvparten av alle som behandles med antihypertensiva, noe som med andre ord indikerer en svær overbehandling. I Norge er sannsynligvis forholdene mer i tråd med disse funnene. Nasjonale retningslinjer for primærprofylakse av hjerte-kar sykdommer anbefaler kalkulering av totalrisiko som basis for intervensjon, og anbefaler ikke isolert farmakologisk behandling før systolisk blodtrykk er over 160 mmHg.

Den aktuelle Cochrane-studien er i ettertid blitt kritisert fordi studiene som inngår i analysen, er gamle og består av foreldede behandlingsregimer med tiazider og betablokkere som førstevalg. Til det svarer Peter Gøtzsche, direktør ved Det Nordiske Cochrane Center, at det ikke finnes studier som dokumenterer effekt av nyere medikamenter ved mild hypertensjon. Hypertensjonsekspertene hevder på sin side at det vil kreve en meget stor og svært kostbar studie å kunne fremskaffe dokumentasjon på effekt av nyere legemidler ved mild hypertensjon. Noe Gøtzsche parerer med at det i så fall dreier seg om så ørsmå effekter at det er grunn til å spørre om de er klinisk signifikante.

I følge det danske Institut for Rationel Farmakoterapi er dagens evidens (NNT) vedrørende effekt at 400 personer med mild hypertensjon må behandles medikamentelt i fem år for å unngå at én person dør. Og at 128 personer må behandles i fem år for å unngå én kardiovaskulær hendelse. Sagt på en annen måte: Nåtidens medisin mot mild hypertensjon gir en absolutt risikoreduksjon på 0,25% for død av alle årsaker og 0,78% for alle kardiovaskulære hendelser. Ved økende totalrisiko øker absolutt risikoreduksjon og dermed NNT.

Seminaret om hypertensjon finner du her.

Kilder

Referanser

  1. Diao D, Wright JM, Cundiff DK, Gueyffier F. Pharmacotherapy for mild hypertension. Cochrane database of Systematic Reviews 2012; Issue 8: CD006742. Cochrane (DOI)