Nyhetsartikkel

Færre innleggelser for hypoglykemi i Danmark

En nasjonal kohortstudie fra Danmark viser en markant nedgang i antall innleggelser i sykehus for akutte episoder med hypoglykemi. Forskerne mener det i stor grad kan tilskrives nye medikamenter.

I en studie publisert i Diabetologia1 har forskerne sett på nasjonale trender for første innleggelse på sykehus på grunn av hypoglykemi blant pasienter med type 1 og type 2 diabetes i Danmark. 

En kohortstudie ble utført der alle personer med diabetes i perioden 1977 til 2018 som opplevde hypoglykemiske episoder som førte til sykehusinnleggelse i perioden 1998 til 2018, ble registrert. Dataene ble hentet fra et dansk nasjonalt pasientregister.

Totalt 66 438 hypoglykemiske episoder som førte til innleggelse, ble undersøkt blant 641 402 personer med type 1 og type 2 diabetes. Mellom 2003 og 2018 falt insidensraten for hypoglykemi-innleggelser med 66 prosent for type 1 diabetes og 61 prosent for type 2 diabetes.

Sammenlignet med humant insulin (HR 1.38, 95% KI 1.25-1.52) var det færre episoder med hypoglykemi for nyere insulintyper:

  • Insulin glargin, HR 1.20, 95% KI 1.05-1.36
  • Insulin detemir, HR 1.18, 95% KI 1.04-1.32
  • Insulin degludec, HR 1.04, 95% KI 0.81-1.33 (ikke signifikant)

Kombinasjonsinsuliner hadde høyest risiko for hypoglykemiinnleggelser, HR 1.84, 95% KI 1.65-2.05 

Når det gjaldt antidiabetika ved type 2-diabetes, var det klart færre innleggelser for hypoglykemi for de nyere antidiabetika sammenlignet med sulfonylurea:

  • SGLT2-hemmere, HR 0.43, 95% KI 0.33-0.56
  • GLP-1-agonister, HR 0.51, 95% KI 0.44-0.58
  • DPP4-hemmere, HR 0.44, 95% KI 0.38-0.49
  • Sulfonylurea, HR 2.27, 95% KI 2.18-2.37

Forfatterne konkluderer at insidensratene for hypoglykemiske episoder som fører til sykehusinnleggelser, har gått ned i Danmark, og introduksjonen av nye behandlingsalternativer ser ut til å spille en vesentlig rolle for denne nedgangen. I et sikkerhetsperspektiv er disse funnene viktige, og forfatterne mener klinikere bør vektlegge dette når de vurderer behandlingsmulighetene for pasientene.

Kilder

Referanser

  1. Jensen MH, Hejlesen O, Vestergaard P. Epidemiology of hypoglycaemic episodes leading to hospitalisations in Denmark in 1998-2018. Diabetologia. 2021;64(10):2193-2203. doi:10.1007/s00125-021-05507-2 DOI