Nyhetsartikkel

Fastende eller ikke-fastende målinger av lipider

Er det noen forskjell på om lipidnivåene måles fastende eller ikke-fastende i risikovurderingen av eventuell fremtidig kardiovaskulær sykdom?

Nyere retningslinjer anbefaler ikke-fastende rutinemessig testing av lipidnivåene basert på sammenligninger av ikke-fastende og fastende populasjoner. Imidlertid, ingen studier har undersøkt sammenhengen mellom kardiovaskulære hendelser og fastende eller ikke-fastende lipidnivåer målt hos de samme individene.

Formålet med denne studien var å sammenligne fastende og ikke-fastende lipidnivåer med prospektive koronare og vaskulære hendelser, samt å evaluere om strategien med å bruke ikke-fastende i stedet for fastende lipidnivåer kunne medføre misklassifisering av risikoen for individer som var under utredning for eventuell oppstart med statinbehandling1.

I studien ble lipidnivåene målt ikke-fastende og fastende med 4 uker imellom. Dataene ble innsamlet i perioden 1998 til 2002, og oppfølgingsdata ble registrert i perioden 2016 til 2018. Det primære endepunktet var større koronare hendelser, ikke-fatale eller fatale hjerteinfarkt. Sekundært endepunkt var andre atherosklerotiske kardiovaskulære sykdommer.

Blant de 8270 deltakerne (82 prosent menn) med gjennomsnittsalder 63 år hadde de ikke-fastende prøvene litt høyere triglyceridnivåer og samme kolesterolnivå som de fastende prøvene. Sammenhengen mellom ikke-fastende lipidnivåer og koronare hendelser var den samme som for fastende lipidnivåer.

Forfatterne konkluderer at målinger av ikke-fastende og fastende lipidnivåer gir like resultater hos de samme individene relatert til fremtidige koronare og atherosklerotiske kardiovaskulære sykdommer. Det innebærer at rutinemessige målinger av ikke-fastende lipidnivåer gjør det enklere å foreta risikoscreening og vurdere eventuell oppstart av behandling med statin.

Kilder

Referanser

  1. Mora S, Chang CL, Moorthy MV, Sever PS. Association of Nonfasting vs Fasting Lipid Levels With Risk of Major Coronary Events in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Lipid Lowering Arm. JAMA Intern Med. 2019 May 28. doi:10.1001/jamainternmed.2019.0392 DOI