Informasjon

Fedmekirurgi forebygger diabetes

Overvekt og fedme er en sentral årsaksfaktor for type 2-diabetes. I denne studien har forskerne sett på om fedmekirurgi forebygger diabetes.

Bakgrunn

Det er en assosiasjon mellom overvekt og forekomst av type 2-diabetes, og det er mulig å forebygge diabetes ved livsstilstiltak som reduserer vekten. Ved alvorlig fedme (BMI > 35) oppnår man sjelden varig vektreduksjon ved intervensjon mot livsstil alene. Bariatrisk kirurgi (fedmekirurgi) er den eneste behandlingen som hos et flertall fører til et stort og vedvarende vekttap. Det er godt dokumentert at fedmekirurgi fører til remisjon av diabetes. I denne studien fra Sverige viser forfatterne at fedmekirurgi ved alvorlig fedme forebygger diabetesutvikling sammenlignet med konservativ behandling1.

Material og metode

Materialet er fra Swedish Obese Subjects (SOS)-studien. Pasientene var menn med BMI > 34 og kvinner med BMI > 38 uten diabetes. Inklusjon var i perioden 1987 til 2001. Analysene baseres på data for 1658 pasienter som ønsket operasjon og utgjorde kirurgigruppen, og 1771 kontrollpasienter. Studien er med andre ord prospektiv og kontrollert, men ikke randomisert. Randomisering ble vurdert som uetisk fordi bariatrisk kirurgi var forbundet med høy mortalitet da studien ble planlagt. Pasientene ble fulgt i gjennomsnitt i 10 år, ca. 30 % ble fulgt i 15 år. For de øvrige ble 15-års data beregnet.

Resultater

I kirurgigruppen var gjennomsnitt maksimalt vekttap etter ett år 31 kg, og etter 15 år ca. 20 kg. Etter 15 år hadde 110 pasienter utviklet diabetes, dette tilsvarer 6,8 tilfeller per 1000 personår. I kontrollgruppen var gjennomsnitt vektendring ikke på noe tidspunkt større enn 3 kg. I denne gruppen utviklet 392 pasienter diabetes, dette tilsvarer 28,4 sykdomstilfeller per 1000 personår. Med andre ord var det mer enn 4 ganger større risiko for å få diabetes i kontrollgruppen sammenlignet med kirurgigruppen. I tillegg til behandlingsgruppe (kirurgi eller kontroll) var glukosekonsentrasjon og funn av nedsatt glukosetoleranse ved studiestart, signifikant assosiert med utvikling av diabetes. I undergruppen med nedsatt glukosetoleranse var NNT (number needed to treat) for å forebygge ett tilfelle av diabetes på 1,3. Mortalitet innen 90 dager etter kirurgisk inngrep var 0,2%.

Diskusjon

Analysene viser at fedmekirurgi reduserer risiko for diabetes med ca. 80 % ved alvorlig fedme. Hos pasienter med glukose høyt i normalområdet, eller nedsatt glukosetoleranse ved behandlingsstart, er resultatene enda bedre. Den viktigste svakheten ved studien er manglende randomisering. Gruppene ble ikke helt like, men kirurgisk gruppe hadde signifikant høyere vekt og flere risikofaktorer, slik at dette heller styrker enn svekker konklusjonen.

Kilder

Referanser

  1. Carlsson LMS, Peltonen M, Ahlin S, et al. Bariatric surgery and prevention of type 2 diabetes in swedish obese subjects. N Engl J Med 2012; 367: 695-704.