Nyhetsartikkel

Fedmekirurgi ved type 2-diabetes

Fedme disponerer for type 2-diabetes og ikke-alkoholisk fettleversykdom. En norsk studie har sammenlignet effekten av to typer fedmekirurgi og deres innvirkning på hepatisk steatose og fibrose.

En norsk studie har sammenlignet gastrisk bypass (Roux-en-Y gastric bypass, RYGB) og sleeve gastrektomi (SG) hos pasienter med type 2-diabetes og sett på hvilken effekt disse inngrepene har på fettlever sykdom og fibrose1. Bakgrunnen er at ikke-alkoholisk fettleversykdom (NAFLD), som inkluderer hepatisk steatose, steatohepatitt, fibrose og cirrhose, har en prevalens i befolkningen på 25 prosent2. Tilstanden kan progrediere til leversvikt og hepatocellulært karsinom2-3. Det er en sterk sammenheng mellom NAFLD og type 2-diabetes, sannsynligvis forårsaket av hepatisk insulinresistens. Mer enn 90 prosent av pasienter med fedme og type 2-diabetes kan ha NAFLD4.

Det er vist at et moderat vekttap kan bidra til å fjerne leverfett, bedre histologisk steatohepatitt og reversere biopsibekreftet fibrose2,5.

En randomisert, kontrollert studie ble gjennomført ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold. Studien er publisert i Annals of Internal Medicine1. Formålet var å sammenligne effekten på hepatisk steatose og fibrose 1 år etter RYGB eller SG. 100 pasienter inngikk i studien, herav 65 prosent kvinner. Gjennomsnittsalderen var 48 år og gjennomsnittlig BMI var 42 kg/m2 - alle hadde type 2-diabetes.

Det primære utfallsmålet var remisjon av type 2-diabetes. Sekundære utfallsmål var hepatisk steatose og fibrose bedømt med MR, forsterket leverfibrose test (ELF-skår), ikke invasive indekser og leverenzymer.

Resultatene viste at fraksjonen av leverfett gikk ned like mye med RYGB som med SG, ca. 20 prosent. Nesten alle pasientene hadde ingen eller lavgradig steatose etter 1 år (SG 94%, RYGB100%). ELF-skår vedvarte å være stabil hos 77 prosent, men 18 prosent hadde forverret fibrose etter 1 år uten noen forskjell mellom de to behandlingsgruppene.

Forfatterne konkluderer at det forelå en nesten komplett  fjerning av leverfett 1 år etter kirurgi, og begge inngrepene viste høy effekt på å redusere hepatisk steatose. Bariatrisk kirurgi hadde mindre effekt på graden av fibrose i løpet av studiens observasjonsperiode på 1 år. Det anføres at studien hadde sine begrensninger: det var en singel senter studie, kort oppfølgingstid og manglende teststyrke i bedømmelsen av de sekundære utfallsmålene

Kilder

Referanser

  1. Seeberg KA, Borgeraas H, Hofsø D, et al. Gastric Bypass Versus Sleeve Gastrectomy in Type 2 Diabetes: Effects on Hepatic Steatosis and Fibrosis : A Randomized Controlled Trial published online ahead of print, 2021 Nov 30. Ann Intern Med. 2021;10.7326/M21-1962. doi:10.7326/M21-1962 DOI
  2. Petroni ML, Brodosi L, Bugianesi E, et al. Management of non-alcoholic fatty liver disease. BMJ. 2021;372:m4747. doi:10.1136/bmj.m4747 DOI
  3. Pais R, Barritt AS 4th, Calmus Y, et al. NAFLD and liver transplantation: current burden and expected challenges. J Hepatol. 2016;65:1245-1257. doi:10.1016/j.jhep.2016.07.033 DOI
  4. Tolman KG, Fonseca V, Dalpiaz A, et al. Spectrum of liver disease in type 2 diabetes and management of patients with diabetes and liver disease. Diabetes Care. 2007;30:734-43. doi:10.2337/dc06-1539 DOI
  5. Sheka AC, Adeyi O, Thompson J, et al. Nonalcoholic steatohepatitis: a review. JAMA. 2020;323:1175-1183. doi:10.1001/jama.2020.2298 DOI