Nyhetsartikkel

Fedmeøkningen er større i rurale enn i urbane områder

Man har antatt at fedmeepidemien er et urbant fenomen, men en metastudie basert på data fra hele verden, viser at denne epidemien er mer markert i rurale strøk.

Urbanisering har vært mistenkt for å være blant de viktigste årsakene til fedme, men få studier har sett på hvordan KMI har endret seg over tid i rurale og urbane strøk. I en metastudie publisert i Nature inkluderte forskerne 2009 befolkningsstudier som inneholdt data for høyde og vekt for å undersøke nasjonale, regionale og globale trender i gjennomsnittlig KMI1.

Metastudien ble utført i tidsrommet 1985 til 2017 og baserte seg på data fra tilsammen 190 land. I alt inkluderte studien 112 millioner voksne personer.

Studien ga flere viktige funn. Globalt er økningen i gjennomsnittlig KMI blant kvinner og menn som bor i rurale områder, høyere enn den er for kvinner og menn som lever i urbane områder i de fleste land, med unntak av afrikanske land sør for Sahara. 55 prosent av økningen skjer i rurale områder. I noen lav- og middelsinntekts regioner var mer enn 80 prosent av økningen i rurale områder. I høyinntekts og industrialiserte land var KMI i de rurale områdene konsekvent høyere enn i byene, særlig blant kvinner. Blant menn steg KMI raskere i rurale enn i urbane områder i Syd-Asia og Oceania. 

Studien viser motsatt av rådende oppfatninger om fedmeepidemien, at KMI stiger like raskt eller raskere i rurale områder sammenlignet med urbane områder rundt om i verden, særlig blant kvinner i lav- og middelsinntekt landene. Gitt den samtidige og alarmerende økningen i forekomsten av diabetes i disse landene, er det nå viktig å planlegge intervensjoner og politikk med det mål å bekjempe overvekt og fedme ganske særlig i rurale områder.

Kilder

Referanser

  1. NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Rising rural body-mass index is the main driver of the global obesity epidemic in adults. Nature 2019; 569: 260–264. www.nature.com