Nyhetsartikkel

Fem eller ti dager antibiotika ved lungebetennelse?

Fra før av er det ikke fastslått optimal varighet av antibiotikakur ved lungebetennelse. I denne studien sammenlignet forskere to grupper som fikk antibiotika i fem eller ti dager.

Optimal varighet av antibiotikakur ved lungebetennelse er ikke sikkert fastslått i kliniske studier. I gjeldende norske retningslinjer anbefales behandling i 7-10 dager, og det er en tendens til å anbefale stadig kortere kurer. Korte kurer er viktig for å redusere risiko for resistensutvikling. Korte kurer er også assosiert med bedre etterlevelse og færre bivirkninger, og lavere totale utgifter. Lengre kurer antas å øke andelen som helbredes, og å redusere komplikasjoner og nye innleggelser.

Randomisert kontrollert studie

Den aktuelle studien1 er en randomisert kontrollert studie av 312 pasienter som ble innlagt i sykehus på grunn av pneumoni ved fire sykehus i Nord-Spania. Alle fikk diagnosen bekreftet ved klinikk forenlig med lungebetennelse, kombinert med karakteristiske funn ved røntgen. Behandling med antibiotika ble startet første døgn på sykehuset. Etter 5 dager ble pasientene randomisert til intervensjon eller kontrollgruppe. I intervensjonsgruppen ble antibiotikakuren avsluttet dersom pasientene hadde vært feberfri (tp. under 37,8) siste to døgn, og var uten alvorlige kliniske symptomer. Kontrollgruppen ble behandlet etter vanlige retningslinjer med dosering og varighet av antibiotika etter legens anbefaling. Pasientene var i 65-års alder, og uten andre alvorlige sykdommer. Det var ingen forskjeller mellom gruppene ved randomisering når det gjaldt grad av symptomer.

Ingen forskjeller

Etter 10 dager var klinisk helbredelse 50% i kontrollgruppen og 59% i intervensjonsgruppen, etter 30 dager 92% i kontrollgruppen og 94% i intervensjonsgruppen. Forskjellene er ikke statistisk signifikante. I intervensjonsgruppen var median varighet av antibiotikabruk 5 dager, i kontrollgruppen 10 dager. Det var ingen forskjeller i mortalitet, varighet av innleggelse eller andre komplikasjoner mellom gruppene.

Ulikt førstevalg i Norge

Studien viser med andre ord at det i Spania er trygt å avslutte antibiotikakur ved lungebetennelse etter 5 dager ved fravær av alvorlige symptomer og feberfrihet siste to dager. I denne studien ble 90% behandlet med fluorkinoloner, og 10% med makrolider. I Norge er ”vanlig penicillin” (fenoksymetylpenicillin) første valg. Penicillin skilles raskt ut fra kroppen, og det kan være et argument for noe lenger behandlingstid. Men selv med forlenget behandlingstid er penicillin langt mer uskyldig og mindre farlig med tanke på resistensutvikling. Vi er i en egen klasse når det gjelder forbruk og bruksmønster av antibiotika. For å bestemme varighet av behandling er det nok behov for egne norske studier.

Kilder

Referanser

  1. : Uranga A, Espana PP, Bilbao A, et al. . Duration of antibiotic treatment in community-acquired pneumonia. A multicenter randomized clinical trial.. JAMA Intern Med 2016; 176: 1257-65.