Nyhetsartikkel

Fem versus ti dagers behandling med penicillin V ved strephals

Kan eksponeringen for penicillin V reduseres samtidig som en opprettholder den kliniske effekten i behandlingen av faryngotonsillitt forårsaket av gruppe A streptokokker?

Temaside om Korona

Den aktuelle studien ble gjennomført i Sverige i perioden 2015 til 20181. Inklusjonskriteriene var alder over 6 år, påvist faryngotonsillitt forårsaket av gruppe A streptokokker og tre av fire av følgende kliniske funn: feber 38.5°C eller høyere, ømme lymfeknuter, belegg på tonsillene og fravær av hoste.

Det var en randomisert, kontrollert studie der intervensjonsgruppen fikk penicillin V 800 mg fire ganger daglig i fem dager (totalt 16 g), mens kontrollgruppen fikk 1000 mg tre ganger daglig i 10 dager (totalt 30 g).

Det primære utfallsmålet var klinisk tilfriskning fem til syv dager etter avsluttet antibiotikabehandling. Sekundære utfall var bakteriologisk eradikering, tid til symptomlindring, forekomst av residiv, komplikasjoner og ny tonsillitt, og bivirkninger.

433 pasienter ble inkludert i studien. Klinisk tilfriskning ble oppnådd hos 90 prosent i fem-dagers-gruppen mot 93 prosent i 10-dagers-gruppen. Bakteriologisk eradikering ble oppnådd hos 80 prosent i fem-dagers-gruppen versus hos 91 prosent i 10-dagers-gruppen. Åtte versus syv pasienter residiverte. Ingen pasienter versus fire fikk komplikasjoner og seks versus 13 pasienter fikk ny tonsillitt. Tid til symptomlindring var kortere i fem-dagers-gruppen. Bivirkninger var i hovedsak diaré, kvalme og vulvovaginale plager - 10-dagers-gruppen hadde høyere insidens og lengre varighet av bivirkninger.

Forfatterne konkluderer at penicillin V fire ganger daglig i fem dager ga ikke dårligere klinisk utfall enn penicillin V tre ganger daglig i ti dager hos pasienter med faryngotonsillitt forårsaket av gruppe A streptokokker. Fem dagers behandling med penicillin V kan være et alternativ til dagens anbefalte regime med ti dagers behandling.

Kilder

Referanser

  1. Skoog Stahlgren G, Tyrstrup M, Edlund C, et al. Penicillin V four times daily for five days versus three times daily for 10 days in patients with pharyngotonsillitis caused by group A streptococci: randomised controlled, open label, non-inferiority study. BMJ. 2019 Oct 4;367:l5337. www.bmj.com