Nyhetsartikkel

Forårsaker statiner demens?

Det har i en del år vært usikkert om statiner øker risikoen for kognitiv svekkelse og demens. En ny studie har sett på om det er en slik sammenheng.

Det er sprikende oppfatninger om statiner er forbundet med kognitive svekkelser. I 2012 kom amerikanske FDA med en advarsel om dette, men senere systematiske oversikter har ikke gitt støtte til en slik sammenheng. Uansett var oppfatningen til FDA at de kardiovaskulære gevinstene med statiner oppveide denne risikoen, så pasientene burde fortsette med statin.

Siden da er det ikke blitt utført noen studie som spesifikt har undersøkt den nevrokognitive effekten av statiner, så vi sitter fortsatt med det ubesvarte spørsmålet om statiner påvirker hukommelsen.

Den aktuelle studien publisert i Journal of the American College of Cardiology1 hadde som formål å se om det var en sammenheng mellom statinbruk og kognitiv reduksjon og begynnende demens blant eldre mennesker. I studien ble det registrert en rekke kognitive utfall - demens, mild kognitiv svikt, global kognisjon, hukommelse, språk, eksekutive funksjoner og psykomotorisk hastighet.

Studien bestod av 18.846 deltakere 65 år eller eldre, og deltakerne ble fulgt i gjennomsnitt 4,7 år. I studien ble pasienter randomisert til aspirin eller ikke-aspirin. I begge disse gruppene var det pasienter på statiner og ikke på statiner. Ved å sammenligne disse to gruppene kunne de se effektene av statiner på alle disse kognitive parametrene.

Resultatene viste at det var ingen forskjeller mellom statin brukere og ikke-brukere. Det var ingen forskjeller når det gjaldt de individuelle kognitive markørene heller. Det var altså ingen tegn til skader fra statinbruk. Den fremste prediktoren for kognitiv svikt var om det forelå tegn til kognitiv svekkelse ved starten av studien. Forskerne sammenlignet også fettoppløselige versus vannoppløselige statiner, men fant ingen forskjell mellom de to.

Forskerne konkluderer at blant personer 65 år eller eldre var statinbehandling ikke forbundet med begynnende demens, mild kognitiv svekkelse eller reduksjon i andre individuelle kognitive markører. Det anføres at man venter på bekreftende resultater fra andre pågående randomiserte studier.

Kilder

Referanser

  1. Zhou Z, Ryan J, Ernst ME, et al. Effect of Statin Therapy on Cognitive Decline and Incident Dementia in Older Adults. J Am Coll Cardiol. 2021;77(25):3145-3156. doi:10.1016/j.jacc.2021.04.075 DOI