Nyhetsartikkel

Forebygger redusert saltinntak hjertekarsykdom?

En Cochrane-rapport tyder på at redusert saltinntak har en meget beskjeden effekt på et forhøyet blodtrykk. Andre studier tilbakeviser dette. I Norge har vi en nasjonal strategiplan for å få ned saltinntaket i befolkningen.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Høyt blodtrykk er på globalt plan den viktigste enkeltrisikofaktor for kardiovaskulær sykdom. Hvis redusert saltinntak gjennom å senke blodtrykket reduserer befolkningens risiko for hjertekarsykdom, vil det ha store konsekvenser for folkehelsen1. I mange studier har man påvist at saltreduksjon nedsetter blodtrykket, riktignok i beskjeden grad med bare lette saltrestriksjoner2.

I en nylig publisert Cochrane-rapport3 forsøkte forskerne å vurdere effekten av saltrestriksjon på blodtrykk, kardiovaskulær mortalitet og morbiditet samt død av alle årsaker. I metaanalysen inngikk 6489 personer, og det ble registrert 665 dødsfall.

Konklusjonene i Cochrane-rapporten

Resultatene ble oppgjort separat for normotensive, hypertensive og pasienter med hjertesvikt. I metaanalysen kunne man ikke påvise en signifikant reduksjon i kardiovaskukære sykdommer eller total død hos normotensive og hypertensive, men hos personer med alvorlig hjertesvikt var saltreduksjon relatert til økt mortalitet.

Forfatterne anfører at den ikke-signifikante reduksjon hos normotensive og hypertensive er i overensstemmelse med den meget beskjedne virkningen som saltrestriksjon har på blodtrykket. I pressemeldingen som fulgte rapporten, skriver de "cutting down on salt does not reduce your chance of dying!" - en konklusjon som danske eksperter er meget uenige i.

Innvendinger mot studien

Det er flere metodiske innvendinger mot studien: Inklusjon av pasienter med alvorlig hjertesvikt, lav statistisk teststyrke dersom hjertesviktpasientene blir ekskludert.

Feng & MacGregor4 analyserte de samme studiene og fant en reduksjon i saltinntak på 2,0-2,3 g/dag, et fall i systolisk blodtrykk på 1,1 mmHg hos normotensive og 4,1 mmHg hos hypertensive. De fant en signifikant reduksjon i kardiovaskulær sykelighet på 20% (95% CI: 1-36%, p < 0,05) på tross av den beskjedne saltreduksjonen! Dette taler ikke for en manglende effekt og tyder heller på muligheter for en større blodtrykksendende effekt og på færre kardiovaskulære hendelser ved større saltreduksjon.

Det er dokumentert at saltreduksjon nedsetter blodtrykket, og at det er en dose-respons-sammenheng mellom saltreduksjonens størrelse og blodtrykksfallets størrelse. Det er dessuten vist at blodtrykksfallet er større hos hypertensive enn hos normotensive5.

Resultater fra andre studier

Store studier tyder på at en saltreduksjon på 3 g/dag fører til et blodtrykksfall på ca. 3 mmHg, en risikoreduksjon for død av hjerneslag på 15% og en risikoreduksjon for iskemisk hjertesykdom på 10%6-8.

Både danske og norske handlingsprogram tar utgangspunkt i at saltreduksjon gir blodtrykksfall. Derfor har myndighetene laget strategiplaner for å få ned saltinntaket i befolkningen.

Norsk strategi for redusert saltinntak

I Danmark er saltinntaket 7-8 g/dag hos kvinner og 9-11 g/dag hos menn9, og det antas at saltinntaket i den norske befolkningen er omtrent det samme. Det er norsk helsepolitikk å få ned saltinntaket i befolkningen, noe som antas å gi klare helsegevinster. Målet er en gradvis reduksjon av saltinntaket i befolkningen til 6 gram per dag for kvinner og 7 gram per dag for menn i et kortere tidsperspektiv (innen 2018) og til 5 gram per dag på lang sikt (innen 2025).

Hele seminaret om hypertensjon finner du her.

Kilder

Referanser

  1. National Institute for Health and Clinical Excellence. Guidance on the prevention of cardiovascular disease at the population level. http://guidance.nice.org.uk/PH25 (14. jul, 2010)
  2. Ibsen H, Jørgensen T. Reduceret saltindtagelse og forebyggelse af kardiovaskulær sygdom - en gennemgang af et Cochranereview. Ugeskr Læger 2012; 174: 637. Ugeskrift for Læger
  3. Taylor RS, Ashton KE, Moxham T et al. Reduced dietary salt for the prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2011;(7):CD009217. Cochrane (DOI)
  4. Feng JHE, MacGregor GA. Salt reduction lowers cardiovascular risk: meta-analysis of outcome trials. Lancet 2011;378:380-2.
  5. Strazzullo P, D'Elia L, Kandala NB et al. Salt intake, stroke, and cardiovascular disease: meta-analysis of prospective studies. BMJ 2009;339:b4567. BMJ (DOI)
  6. Bibbins-Domingo K, Chertow GM, Coxson PG et al. Projected effect of dietary salt reductions on future cardiovascular disease. N Engl J Med 2010:362:590-9.
  7. Smith-Spangler CM, Juusola JL, Enns EA et al. Population strategies to decrease sodium intake and the burden of cardiovascular disease: a cost-effectiveness analysis. Ann Intern Med 2010;152:487. Annals of Internal Medicine
  8. Appel LJ, Frolich ED, Hall JE et al. The importance of population-wide sodium reduction as a means to prevent cardiovascular disease and stroke: a call to action from the American Heart Association. Circulation 2011;123:1138-43. Circulation
  9. Fødevarestyrelsen. Høring vedr. reduktionsmål for saltindhold i forskellige fødevaregrupper til brug for fødevareprodukter og detailhandlen. www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=2146002826 (2011).