Nyhetsartikkel

Forebygging av nærsynthet?

Prevalens av nærsynthet øker markant i hele verden. Det forskes på hvordan dette kan forebygges.

Temaside om Korona

Nærsynthet, myopi, er i ferd med å bli et globalt folkehelseproblem med økende prevalens, særlig i utviklede land. Globalt er prevalensen av myopi 28 prosent og uttalt myopi 4 prosent. Disse tallene er estimert til å øke til 50 prosent for myopi og 10 prosent for uttalt myopi innen år 20501.

Både miljømessige og genetiske faktorer spiller en rolle i utviklingen av myopi. Miljøfaktorer har over de siste tiårene bidratt til økning i prevalens og er den viktigste forklaringen på denne utviklingen. De viktigste risikofaktorene er mindre utendørstid og mer nærarbeid som lesing, skriving og skjermtid.

Foruten problemer med å være nærsynt, innebærer myopi også risiko for alvorligere øyeskader. Følgelig er det et økende fokus på tiltak for å forebygge og dempe progresjonen av myopi.

Relevante forebyggende tiltak er at barn bør oppholde seg mer utendørs - som forskerne mener er det absolutt viktigste og billigste tiltaket, bruk av ulike kontaktlinser og lave doser med atropin, samt medinske/kirurgiske tiltak for bremse progresjonen fra mild til uttalt myopi. Studier utført den senere tid har vist oppmuntrende resultater for tiltak som minsker risikoen for å utvikle uttalt myopi.

Kilder

Referanser

  1. Saw S-M, Matsumura S, Hoang QV. Prevention and management of myopia and myopic pathology. Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2019; 60: 488-499 . iovs.arvojournals.org