Nyhetsartikkel

Forkalkning i kransårene

Vil måling av mengde kalsium i kransårene forbedre risikobedømming for hjerte-kar sykdom? Det har forskere sett nærmere på i denne studien.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I nasjonal retningslinje for primærforebygging av hjerte-kar sykdommer anbefales en kalkulator som bygger på NORRISK-data fra Tromsø for å beregne individuell risiko for hjerte-kar sykdom. Kalkulatoren baseres på variablene kjønn, alder, systolisk blodtrykk, totalkolesterol og tobakksbruk, og med tilleggsfaktorene diabetes og arv. Med kalkulatoren beregnes risiko for død av hjertesykdom i løpet av 10 år. Forebyggende behandling anbefales når 10-års risiko er høyere enn 1% for 40-åringer, høyere enn 5% for 50 åringer og høyere enn 10% for personer i 60-årene.

Kalkulatoren finner du her

Kalsium i kransårene, eller Coronary Artery Calcium (CAC) påvist ved CT-røntgen, er i flere studier vist å være assosiert med risiko for hjerteinfarkt. Det er imidlertid usikkert om CAC-skår fører til mer presis risikoberegning enn de tradisjonelle faktorene.

Testens skårens evne til risikobedømming

Den aktuelle studien1 baseres på fem kohorter av kvinner i 40-60 års alder, fra USA, Tyskland og Nederland. De individuelle inklusjonskriteriene er at CAC-skår er målt hos kvinner uten kjent hjertesykdom og med 10-års beregnet risiko for hjerte-kar sykdom lavere enn 7,5%. Totalt omfatter materialet 6739 kvinner som er fulgt i 7-11 år. CAC-skår større enn null ble påvist hos 36% ved inklusjon. Endepunktet var antall tilfeller med aterosklerotisk hjertesykdom, målt som summen av antall hjerteinfarkt, hjerneslag eller dødsfall på grunn av disse sykdommene. Sammenhenger mellom CAC-skår og hjerte-kar sykdom, og CAC-skårens evne til å forbedre risikobedømming, ble testet i statistiske analyser.

165 fikk hjertesykdom

Totalt fikk 165 av kvinnene hjerte-karsykdom, fordelt på 29 dødsfall, 64 ikke-dødelige hjerteinfarkt og 72 hjerneslag. Hos pasienter med CAC-skår null var sykdomsforekomsten 1,4 tilfeller per 1000 personår, ved CAC-skår større enn null 4,3 tilfeller, og ved CAC-skår større enn hundre 9,6 tilfeller per 1000 personår. Forskjellene er statistisk signifikante. Etter justering for risikofaktorer var sykdomsrisikoen doblet hos pasientene med CAC større enn null. Tillegg av CAC-skår til tradisjonell risikoskår medførte en liten økning av presisjonen (fra 0,73 til 0,77 areal under ROC-kurve).

Sammenheng mellom skår og risiko

Studien bekrefter at den absolutte risiko for hjerteinfarkt eller slag hos kvinner i 40-60 års alder er lav. Få hendelser gjør at de statistiske beregningene er usikre. Men tallene påviser en sammenheng mellom CAC-skår og risiko for koronar hjertesykdom eller slag. Studien gir derimot ikke svar på om CAC-skår har betydning for hvordan det går med pasientene. Kost-nytte-effekten er også ukjent. Det er både økonomiske kostnader, og potensielle helseskadelige effekter av CT-røntgen.

Kilder

Referanser

  1. Kavousi M, Desai CS, Ayers C, et al. . Prevalence and prognostic implications of coronary artery calcification in low-risk women. A meta-analysis. . JAMA 2016. doi:10.1001/jama.2016.17020 DOI