Nyhetsartikkel

Gabapentinoider og effekt på koordinasjon, mental helse og kriminalitet

Bruken av gabapentinoider øker og kunnskapen om uønskede effekter av disse midlene er begrenset. Forskere har studert et utvalg av den svenske befolkningen for å belyse dette.

Tall fra det norske reseptregisteret viser at i 2018 brukte 46 001 personer gabapentin og 24 448 personer pregabalin og bruken øker.1 I 2018 besluttet Legemiddelverket å flytte pregbalin fra reseptgruppe C til reseptgruppe B med hensikten å minne leger om risikoen for avhengighet ved bruken av legemiddelet.2 I et stort svenskt materiale forsøker forskere å se på mulige effekter av bruken av gabapentinoider.3

Ut ifra data fra det svenske reseptregisteret, pasientregisteret, dødsårsaksregisteret og registrerte arrestasjoner, så forskere på forekomsten av selvmordsatferd, utilsiktede overdoser, skader, trafikkulykker, trafikklovbrudd og arrestasjoner for voldskriminalitet hos personer som hadde fått forskrevet gabapentinoider.

I løpet av en periode på sju år inkluderte de personer som hentet ut minst to påfølgene forskrivninger av gabapentinoider innen en periode på tre måneder, totalt 191 973 personer. 120 664 av disse hadde fått utskrevet pregabalin, 85 360 gabapentin og 14 051 hadde fått utskrevet begge.

Som kontroll ble deltagerne sammenliknet med seg selv uten behandling. I perioden fra 2006 til 2013 ble følgende økning i risiko registrert for hele brukergruppen totalt:

  • Selvmord og selvmordatferd - hazard ratio 1,26
  • Utilsiktet overdose - hazard ratio 1,13
  • Skader - hazard ratio 1,22
  • Trafikkulykker og -lovbrudd - hazard ratio 1,13

Generelt var brukere i pregabalin-kohorten yngre og det ble her funnet en høyere forekomst av alle utfall i studien sammenliknet med gabapentin-kohorten. I gabapentin-kohorten fant forskerne en redusert forekomst av trafikkulykker, trafikklovbrudd og arrestasjoner for voldskriminalitet. Det ble sett størst økning i risiko i gruppen mellom 15 til 24 år, mens det i aldersgruppen over 55 år ble funnet ingen eller redusert risiko for alle utfall.

Informasjon som for eksempel behandlingsindikasjon, komorbiditet og compliance var ikke tilgjengelig eller inkludert, dette er en av svakhetene ved studien. Studien gir ikke grunnlag for sikre konklusjoner rundt kausalitet. 

Kilder

Referanser

  1. Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet. Søk 24.06.2019 www.reseptregisteret.no
  2. Statens legemiddelverk. Pregabalin (Lyrica) flyttes til reseptgruppe B. Publisert 09.05.2018. Siden besøkt 24.05.2019 legemiddelverket.no
  3. Molero Y, Larsson H, D'Onofrio et al. Associations between gabapentinoids and suicidal behaviour, unintentional overdoses, injuries, road traffic incidents, and violent crime: population based cohort study in Sweden. BMJ 2019; 365: l2147. pmid:31189556 PubMed