Informasjon

Giardia lamblia assosiert med kronisk fatigue og irritabel tarm

En svære epidemi i Bergen forårsaket av Gardia lamblia førte i etterkant til økt forekomst av kronisk fatigue og irritabel tarm.

Bakgrunn

I Bergen ble en av drikkevannskildene forurenset med overflatevann fra nærliggende jordbruk høsten 2004. Dette førte til en svær epidemi av akutt mage-tarminfeksjon forårsaket av protozoen giardia lamblia. Det er beregnet at ca. 2500 personer ble behandlet med antiprotozo legemiddel (metronidazol). I Norge er dette en uvanlig årsak til tarminfeksjon, men i land med dårligere hygienisk standard er slik infeksjon relativt vanlig.

Under og etter epidemien ble det påvist giardia lamblia i avføringsprøver fra 1252 personer. Det er tidligere vist at akutt gastroenteritt kan føre til økt forekomst av irritabel tarm (IBS). Det er også vist at akutte infeksjoner, og kroniske sykdommer er assosiert med økt forekomst av kronisk fatigue. Forskerne fra Bergen ønsket å undersøke om en slik sammenheng kunne påvises etter den lokale giardia lamblia epidemien1.

Materiale og metode

Gruppen av 1252 personer med påvist giardia lamblia var den eksponerte gruppen. Fra folkeregisteret ble det rekruttert et alders- og kjønnsmatchet kontrollmateriale i forholdet 2 kontroller for hver eksponert person. På grunn av lav svarprosent ble det senere rekruttert ytterligere kontroller, til sammen 3598. Spørreskjema ble sendt ut høsten 2007 til begge gruppene. Det ene spørreskjemaet for å diagnostisere irritabel tarm syndrom etter Roma III-kriteriene. For å diagnostisere kronisk fatigue ble det brukt et validert fatigue spørreskjema med 11 spørsmål. Svarprosenten var 65,3 (817 personer) hos de eksponerte, og 31,5 (1133 personer) i kontrollmaterialet.

Resultater

I eksponert gruppe tilfredsstilte 46,1% kriteriene for kronisk fatigue mot 12% i kontrollmaterialet, justert relativ risiko RR 4,0, Andelen med IBS var også 46,1% mot 14% i kontrollpopulasjonen, justert RR 3,4. RR for å ha begge tilstandene var 6,8. Med andre ord: gjennomgått giardia lamblia infeksjon var assosiert med 4 ganger økt risiko for kronisk fatigue, 3,4 ganger økt risiko for IBS og 6,8 ganger økt risiko for å lide av begge tilstandene, sammenlignet med kontroller.

(Kronisk fatigue er ikke synonymt med kronisk utmattelsessyndrom hvor forekomsten er langt under 1%.)

Diskusjon

En historisk kohortundersøkelse som denne har metodesvakheter som har betydning. Det er muligheter for at gruppene ikke var like i utgangspunktet. Man har ikke kunnskap om tidligere magetarm- eller fatiguesymptomer, noe som kan ha hatt stor betydning for legesøkning og for utvikling av kroniske plager i eksponert gruppe. Det er også sannsynlig at de eksponerte med mest plager har vært mest motivert for å svare og dermed er overrepresentert. Svarprosenten i kontrollmaterialet var lav (31%). Her er det muligheter for feilkilder som kan trekke i begge retninger. Det kan også stilles spørsmålstegn ved validiteten av de 2 spørreskjemaene, og valgt nivå for å definere frisk/syk.

Konklusjon

Selv med de betydelige mulighetene for bias som en retrospektiv kohortstudie innebærer, tyder studien på at en akutt epidemi med giardia lamblia medfører økt forekomst av IBS og kronisk fatigue så lenge som 3 år etter den akutte infeksjonen.

Kilder

Referanser

  1. Wensaas K-A, Langeland N, Hanevik K ,Mørch K, Eide GE, Rørtveit G. Irritable bowel syndrome and chronic fatigue 3 years after acute giardiasis: historic cohort study. Gut 2012; 61: 214-9..