Informasjon

Ginseng mot kreftrelatert fatigue!

Fatigue er en hyppig komplikasjon til kreftbehandling med stråler eller cytostatika. Ginseng er vist å dempe inflammasjon, og denne studien viser effekt av ginseng på fatigue.

Bakgrunn

Fatigue er en subjektiv følelse av svekket energi med tretthet og svakhet som ikke lindres av hvile eller søvn. Fatigue er en hyppig komplikasjon til kreftbehandling med stråler eller cytostatika. Noen studier viser at mer enn halvparten av alle kreftpasienter opplever fatigue, og mange beskriver dette som den mest belastende faktoren etter kreftbehandlingen. Man tror at vedvarende økt inflammatorisk aktivitet kan være en av sykdomsmekanismene. Mange medikamenter er studert, blant annet antidepressiva, psykostimulerende stoffer, koenzym Q10, L-carnitine, men ingen har hatt effekt. Ginseng er vist å dempe inflammasjon, og å modulere kortisonutskillelsen i binyrene, og hadde positiv effekt i en liten pilotstudie.

Materiale og metode

Den aktuelle studien er en multisenter, randomisert, placebokontrollert studie med utgangspunkt fra Mayo-klinikken i USA1. Totalt 364 pasienter ble inkludert fra 40 ulike kreftklinikker. De hadde alle vært plaget med fatigue i minst 1 måned, og hadde en fatigue-skår på 40 eller mer på en skala fra 0 til 100. Ca. halvparten var fortsatt under aktiv behandling. Intervensjonen bestod av amerikansk ginseng (Panax quinquefolius), 2000 mg daglig fordelt på 2 doser, eller placebo i 8 uker. Det primære effektmålet var MFSI-SF (Multidimentional Fatigue Symptom Inventory, Short Form).

Resultater

Pasientene som fikk ginseng, hadde etter 4 uker forbedret sin MFSI-SF skår med 14,4 enheter, mot 8,2 enheter i placebogruppen (P=0,07). Etter 8 uker hadde ginseng-gruppen økt sin skår med 20 enheter, mot 10 enheter i placebogruppen (P=0,003). Den samme analysen ble også gjort separat på pasientene som fortsatt var under behandling, og på pasientene som hadde avsluttet kreftbehandling. Ginseng-behandling medførte signifikant bedring av symptomer sammenlignet med placebo etter 8 uker i begge gruppene, men effekten var størst og kom tidligst i gruppen som fortsatt var under behandling. Forekomsten av bivirkninger var lik i intervensjons- og kontrollgruppen.

Diskusjon

Ginseng-behandling medførte statistisk signifikant bedring av symptomskår, og forfatterne mener at den påviste effekten er klinisk betydningsfull. Bivirkningene var på placebo-nivå, og ginseng har ikke noen viktige interaksjoner med andre medikamenter. Studien vedvarte i 8 uker, effekt ved lengre tids bruk er ikke dokumentert. Standardisering av ginseng-preparater er også et problem. Det aktuelle preparatet var kvalitetssikret og inneholdt 3% aktivt stoff (ginsensosides). Studien kan gi grunnlag for å anbefale kreftpasienter med fatigue å forsøke ginseng, men i så fall bør det lages standardiserte preparater med kjent innhold.

Kilder

Referanser

  1. Barton DL, Liu H, Dakhil SR, et al. Wisconsin ginseng (Panax quinquefolius) to improve cancer-related fatigue. J Natl Cancer Inst 2013; 105: 1230-8.