Informasjon

Globalt tobakksforbruk øker!

Antallet dagligrøykere over 15 år har økt fra 721 millioner i 1980 til til 967 millioner i 2012. Det er beregnet at ca. 50% av alle dagligrøykere vil dø av tobakksrelatert sykdom.

Bakgrunn

En studie med innsamlede data fra 187 land for perioden 1980-2012 viser at andelen dagligrøykere har falt fra 41,2% til 31,1% blant menn, og fra 10,6% til 6,2% % for kvinner1. I den samme perioden har befolkningsveksten globalt vært så stor at antallet dagligrøykere over 15 år har økt fra 721 millioner i 1980 til til 967 millioner i 2012. Det er beregnet at ca. 50% av alle dagligrøykere vil dø av tobakksrelatert sykdom.

Materiale og metode

Studien bygger på systematisk innsamlede data fra internasjonale og nasjonale registre, befolkningsundersøkelser og ulike programmer for helseovervåkning. Til sammen har de identifisert 702 land-år (country-years) med data. Dette er koblet med produksjons- og salgsstatistikker for tobakk som omfatter en stor andel av landene. Der hvor tall mangler, er det foretatt finurlige regresjonsanalyser og beregninger etter anerkjente modeller.

Resultater

Prevalensen av dagligrøykere blant menn er nesten identisk mellom u-land og i-land (nedgang fra 41% til 31%). For kvinner er mønsteret helt ulikt. I industrialiserte land falt andelen kvinnelige dagligrøykere fra ca. 21% til 18% i 33-års perioden. I u-land var det i 1980 kun 6% kvinner som røykte, og denne andelen falt til 4% i 2012.

En analyse av endringen i prevalens fra år til år viste at det fra 1980 og fram til 2008 var en relativt jevnt fallende andel røykere, Etter 2008 har den årlige reduksjonen avtatt for begge kjønn, og muligens vist en liten økning for menn det aller siste året.

Det er stor variasjon mellom landene. I Armenia og Russland er f. eks. andelen røykende menn fortsatt over 50%, i Kina og Indonesia over 40%, mens andelen i en rekke land sør for Sahara er under 10%. For kvinner er det over 30% røykere i Hellas og Bulgaria, og over 25% i Østerrike, Belgia og Frankrike. Sverige har under 15% røykere totalt, men er det eneste landet hvor andelen kvinner er høyere enn menn.

I Norge er andelen røykere 16% for begge kjønn. Men vi er representert på den eksklusive listen over fire land hvor andelen daglig røykere er redusert med over 50% for begge kjønn. Foruten Norge gjelder dette Island, Canada og Mexico.

Diskusjon

Det er mange feilkilder knyttet til denne typen data, og helt sikkert store nasjonale forskjeller når det gjelder nøyaktigheten. Men det er all grunn til å tro at tallene gir et grovt sett riktig anslag over røykingens epidemiologi. Utviklingen de aller siste årene gir grunn til bekymring. Budskapet til høyforbrukslandene må bli å se til de landene som har lyktes best: Deres felles virkemidler er høye priser (avgifter), forbud mot tobakksreklame, forbud mot røyking på offentlige steder og offentlige antirøyke-kampanjer.

Kilder

Referanser

  1. Ng M, Freeman MK, Fleming TD, et al. Smoking prevalence and cigarette consumption in 187 countries, 1980-2012. JAMA 2014; 311: 183-192.