Informasjon

GOLD ga bedre prediksjoner enn ABCD klassifikasjonene

To graderingssystemer brukes til å klassifisere KOLS-pasienter: GOLD-graderinger og ABCD-grupper. I en del av HUNT-studien ble det gjort en sammenligning av de to systemenes evne til å predikere død.

Bakgrunn

Det finnes flere klassifikasjonssystemer for KOLS. I Norge brukes både GOLD-klassifikasjonen og ABCD-klassifikasjonen. GOLD er globale retningslinjer for diagnostikk og behandling og bygger på resultater fra spirometri. ABCD-systemet representerer en utvidelse av GOLD-klassifikasjonen og er en summasjon av grad av obstruksjon (GOLD), antall eksaserbasjoner per år og symptomer.

Materiale og metode

Dette er en norsk studie basert på HUNT-data1. Målet med studien var å undersøke sammenhengen mellom de spirometriske GOLD-gradene og de nye ABCD-gruppene med mortalitet - hvor prediktive var de to modellene i forhold til død.

1540 personer med KOLS ble inkludert i studien da de deltok i HUNT-undersøkelsen i perioden 1995-97, og de ble fulgt med henblikk på død av alle årsaker frem til mai 2012.

Resultater

Fordelingen av deltakerne var 28% i GOLD 1, 57% i GOLD 2, 13% i GOLD 3 og 2% i GOLD 4 i kontrast til 61% i gruppe A, 18% i gruppe B, 12% i gruppe C og 10% i gruppe D. I løpet av en medianperiode på 14,6 års oppfølging døde 837 personer (54%). Mortaliteten økte gradvis fra GOLD 1 til 4, mens den var ganske lik i gruppene A og B, og i gruppene C og D. De spirometriske GOLD-graderingene var vesentlig mer informative enn ABCD-gruppene når det gjaldt å predikere død.

Konklusjon

Spirometriske GOLD-graderinger predikerer mortalitet bedre enn de nye ABCD-gruppene blant personer med KOLS i den norske HUNT-studien.

Kilder

Referanser

  1. Leivseth L, Brumpton BM, Lund Nilsen TI, et al. GOLD classifications and mortality in chronic obstructive pulmonary disease: the HUNT Study, Norway. Thorax 2013; 0: 1-8. doi:10.1136/thoraxjnl-2013-203270 DOI