Nyhetsartikkel

Haloperidol i behandlingen av delirium

Haloperidol har lenge vært det foretrukne legemidlet i behandlingen av akutt delirium selv om det mangler vitenskapelig dokumentasjon for dets effekt. Nå foreligger flere studier som betviler effekten.

Delirium er en akutt forstyrrelse i oppmerksomhet og bevissthet og er det vanligste tegnet på akutt hjernedysfunksjon blant kritisk syke pasienter1. Tilstanden anslås å påvirke 30 til 50 prosent av pasientene som behandles på intensivavdelinger og er assosiert med økt sykelighet og dødelighet2-4. Haloperidol er det hyppigst brukte legemidlet i behandlingen av delirium på intensivavdelinger. En studie viste at om lag halvparten av pasientene ble behandlet med haloperidol5. Dokumentasjonen på effekt er imidlertid begrenset, noe som nylig ble vist i en systematisk oversikt6.

Formålet med den aktuelle europeiske, blindete, randomiserte, placebokontrollerte studien publisert i New England Journal of Medicine7 var å undersøke effekten av haloperidol hos voksne pasienter med akutt delirium. Pasientene fikk haloperidol intravenøst 2,5 mg 3 ganger daglig pluss 2,5 mg ved behov, eller de fikk placebo. Behandlingen pågikk så lenge deliret varte, eventuelt også ved residiv. Det primære utfallsmålet var antall dager i live og utskrevet fra sykehuset etter 90 dager. Studien ble ledet fra Danmark.

1000 pasienter ble randomisert. 987 ble inkludert i de endelige analysene og 963 hadde valide utfallsdata. I løpet av den 90 dagers intervensjonsperioden mottok pasientene i haloperidolgruppen en median daglig dose på 8,3 mg og pasientene i placebogruppen mottok en median daglig dose ekvivalent til 9,0 mg.

Etter 90 dager var gjennomsnittlig antall dager i live og ute av sykehuset 36 i haloperidolgruppen og 33 i placebogruppen - en justert gjennomsnittlig forskjell på 2,9 dager (95% KI -1,2 til 7,0). Mortaliteten etter 90 dager var 36 prosent i haloperidolgruppen og 43 prosent i placebogruppen - en justert absolutt forskjell på -6,9 prosentpoeng (95% KI -13,0 til -0,6). Alvorlige bivirkninger oppstod hos 11 pasienter behandlet med haloperidol mot 9 pasienter som fikk placebo.

Forfatterne konkluderer at blant pasienter på en intensivavdeling med delirium, førte ikke behandling med haloperidol til et signifikant høyere antall dager i live og ut av sykehuset etter 90 dager sammenlignet med placebo. Resultatene samsvarer med funnene fra en annen randomisert studie8.

Kilder

Referanser

  1. Devlin JW, Skrobik Y, Gélinas C, et al. Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Pain, Agitation/Sedation, Delirium, Immobility, and Sleep Disruption in Adult Patients in the ICU. Crit Care Med. 2018;46(9):e825-e873. doi:10.1097/CCM.0000000000003299 DOI
  2. Salluh JI, Wang H, Schneider EB, et al. Outcome of delirium in critically ill patients: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2015;350:h2538. Published 2015 Jun 3. doi:10.1136/bmj.h2538 DOI
  3. Brummel NE, Jackson JC, Pandharipande PP, et al. Delirium in the ICU and subsequent long-term disability among survivors of mechanical ventilation. Crit Care Med. 2014;42(2):369-377. doi:10.1097/CCM.0b013e3182a645bd DOI
  4. Pandharipande PP, Girard TD, Jackson JC, et al. Long-term cognitive impairment after critical illness. N Engl J Med. 2013;369(14):1306-1316. doi:10.1056/NEJMoa1301372 DOI
  5. Collet MO, Caballero J, Sonneville R, et al. Prevalence and risk factors related to haloperidol use for delirium in adult intensive care patients: the multinational AID-ICU inception cohort study. Intensive Care Med. 2018;44(7):1081-1089. doi:10.1007/s00134-018-5204-y DOI
  6. Barbateskovic M, Krauss SR, Collet MO, et al. Haloperidol for the treatment of delirium in critically ill patients: A systematic review with meta-analysis and Trial Sequential Analysis. Acta Anaesthesiol Scand. 2020;64(2):254-266. doi:10.1111/aas.13501 DOI
  7. Andersen-Ranberg NC, Poulsen LM, Perner A, et al. Haloperidol for the Treatment of Delirium in ICU Patients. N Engl J Med. 2022;387(26):2425-2435. doi:10.1056/NEJMoa2211868 DOI
  8. Girard TD, Exline MC, Carson SS, et al. Haloperidol and Ziprasidone for Treatment of Delirium in Critical Illness. N Engl J Med. 2018;379(26):2506-2516. doi:10.1056/NEJMoa1808217 DOI