Nyhetsartikkel

Har personer over 65 år nytte av å bruke statin?

I en kohortstudie av primærforebygging av kardiovaskulær sykdom ble eldre brukere og ikke-brukere av statiner fulgt over en 10-års periode.

Temaside om Korona

Vi lever stadig lengre og risikoen for å få kardiovaskulær sykdom blant eldre er forventet å øke. Forebygging av kardiovaskulær sykdom blant eldre er derfor et spørsmål av økende interesse og av betydning for folkehelsen.

I denne studien fra Israel var formålet å utforske langtidseffektene av primærforebygging med statiner på mortalitet og kardiovaskulær morbiditet blant eldre individer1. Studien var en populasjonsbasert kohortstudie som brukte rutinemessig innhentede data. Forskerne fulgte personer over 65 år over en periode på 10 år. De inkluderte hadde ingen tidligere historie med iskemisk hjertesykdom eller hjerneslag.

19.518 eldre personer ble fulgt over 10 år. Død uansett årsak var 34 prosent lavere blant de som brukte statin fast, sammenlignet med de som ikke gjorde det (hazard ratio 0.66, 95% KI 0.56-0.79). Fast bruk av statiner var også forbundet med færre hendelser med aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom (hazard ratio 0.80, 95% KI 0.71-0.81). Den gunstige effekten av statin opphørte ikke etter 75 års alder og var klar både for kvinner og menn.

Forskerne konkluderer at statinbehandling kan være forbundet med nedsatt mortalitet og kardiovaskulær morbiditet blant eldre voksne, uavhengig av alder og kjønn.

Det er flere betenkeligheter med denne studien. Indikasjonen primærforebygging av kardiovaskulær sykdom blant pasienter uten risikofaktorer er diskutabel. Resultater fra andre studier viser sprikende resultater og ingen universell gunstig effekt av statiner.

Studien var ikke randomisert. Forskerne bak den aktuelle studien var ikke i stand til fullt ut å justere for ulikheter i fysisk aktivitet og skrøpelighet blant deltakerne.

Kilder

Referanser

  1. Eilat-Tsanani S, Mor E, Schonmann Y. Statin Use Over 65 Years of Age and All-Cause Mortality: A 10-Year Follow‐Up of 19 518 People. J Am Geriatr Soc. 2019;67(10):2038-2044. DOI: 10.1111/jgs.16060 DOI