Nyhetsartikkel

Health locus of control og helserelatert atferd

Kan vi påvirke risikoen for tidligere død ved å tro at vi selv har kontroll over vår egen helse?

Konseptet "locus of control" ble utviklet på 50-tallet som en viktig dimensjon av generell personlig psykologi1. Personer med intern locus of control har en tilbøyelighet til å betrakte utfall som en konsekvens av egne bevisste beslutninger og handlinger. I motsetning til dette, ser personer med eksternt locus of control utfall som resultater av hendelser og forhold utenfor deres personlige kontroll.

Locus of control for helse er basert på forestillingen om at frivillig atferd basert på helsetro kan redusere helserisiko og fremme helse2. Denne oppfatningen internaliseres i en persons følelse av kontroll over ens egen evne til å påvirke helseutfall gjennom helserelatert atferd og atferdsendring. I kontrast er ekstern helsemessig locus of control definert som oppfatningen av at kontroll er utenfor en persons evne, kunnskap, preferanser og handlinger for å påvirke helseutfall3.

Helsemessig locus of control er antatt å være en avgjørende faktor for helserelatert atferd4, noe som påvirker vår risiko for kardiovaskulær sykdom og kreft - de hyppigste årsakene til død i høyinntektsland. Denne sammenhengen er imidlertid lite utforsket.

En populasjonsbasert, prospektiv, kohort studie fra Sverige publisert i Preventive Medicine5 hadde som mål å undersøke sammenhenger mellom helserelatert locus of control og død av alle årsaker, kardiovaskulær sykdom og kreft. I 2008 ble et spørreskjema sendt ut til et stratifisert tilfeldig utvalg av personer 18 til 80 år gamle i Syd-Sverige. Svarfrekvensen var 54 prosent og totalt inngikk 25 517 personer i studien. Opplysninger fra spørreskjemaet ble koblet til dødsregisterdata ved oppfølging 8.3 år senere.

Det sentrale spørsmålet var "tror du at du kan gjøre noe selv for å bevare en god helse?"

Prevalens av intern helserelatert locus of control var 69 prosent blant kvinner og 68 prosent blant menn. Etter å ha justert for sosiodemografiske faktorer og kronisk sykdom ved starten av studien, viste resultatene at de som trodde de kunne påvirke sin egen helse, hadde både bedre helserelatert atferd og lavere dødelighet av alle årsaker, kardiovaskulær sykdom og kreft. Dette gjaldt i høyere grad for menn enn for kvinner.

Konklusjon: Å fremme en følelse av selvkontroll hos pasienter har potensial til å redusere frekvensen av kardiovaskulær dødelighet, kreft og andre årsaker.

Kilder

Referanser

  1. Rotter JB. Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychol Monogr. 1966;80(1):1-28. PMID: 5340840 PubMed
  2. Sarafino EP. Health Psychology: Biopsychosocial Interactions(Fifth edition), Wiley, New York, NY (2006).
  3. Russo S, Jongerius C, Faccio F, et al. Understanding Patients' Preferences: A Systematic Review of Psychological Instruments Used in Patients' Preference and Decision Studies. Value Health. 2019;22(4):491-501. doi:10.1016/j.jval.2018.12.007 DOI
  4. Marmot M. The Health Gap. The Challenge of an Unequal World.Bloomsbury, London, New York (2015).
  5. Lindström M, Pirouzifard M, Rosvall M, Fridh M. Health locus of control and all-cause, cardiovascular, cancer and other cause mortality: A population-based prospective cohort study in southern Sweden published online ahead of print, 2022 Jun 17. Prev Med. 2022;161:107114. doi:10.1016/j.ypmed.2022.107114 DOI