Nyhetsartikkel

Hjelper tiazider mot nyrestein?

Tiazider har i mange tiår blitt brukt som forebyggende medisin mot nyrestein. En ny studie tyder på at hydroklorotiazid har liten eller er uten effekt.

Nyrestein er vanlig, og både prevalensen og insidens har økt over hele verden de siste tiårene1. Nyrestein residiverer ofte, og de forårsaker sterke smerter, store helseutgifter og redusert livskvalitet2. De fleste nyresteinene er sammensatt av kalsiumoksalat eller kalsiumfosfat eller en blanding av disse komponentene. Hyperkalsiuri er den vanligste metabolske forstyrrelsen blant pasienter med nyrestein3. Tiazider har vært hjørnesteinen i farmakologisk forebygging av tilbakefall i mer enn 50 år4. Tidligere studier fra 80- og 90-tallet har antydet at tiazider effektivt forhindrer tilbakefall av steiner5-6. For det mest foreskrevne og best studerte tiazidet, hydroklortiazid, har daglige doser på 50 eller 100 mg blitt undersøkt, og doseregimer én gang daglig og to ganger daglig er funnet å være like effektive5-6. Imidlertid har tidligere studier hatt metodologiske svakheter, og doseresponsen er uklar.

Ingen nye forebyggende medisiner er kommet på markedet på flere tiår7. Dagens anbefalinger fokuserer på kostintervensjoner, men som ofte har liten effekt.

Formålet med den aktuelle dobbelt-blinde, randomiserte, kontrollerte studien publisert i New England Journal of Medicine8 var å undersøke effekten av hydroklorotiazid i doser på 12,5 mg, 25 mg eller 50 mg eller placebo - alle en gang daglig - på residiv av det primære endepunktet: symptomatisk eller radiologisk påvist nyrestein.

Totalt inngikk 416 pasienter i studien, og de ble fulgt for en median på 2,9 år. Det primære endepunktet forekom:

 • Hos 60 av 102 pasienter i placebogruppen (59 prosent)
 • Hos 62 av 105 pasienter i 12,5 mg-gruppen (59 prosent)
 • Hos 61 av 108 pasienter i 25 mg-gruppen (56 prosent)
 • Hos  49 av 101 pasienter i 50 mg-gruppen (49 prosent)

Ingen av forskjellene var signifikante. Hypokalemi, gikt, nyoppstått diabetes mellitus, hudallergi og et plasmakreatininnivå over 150 prosent av baseline-nivået var mer vanlig blant pasienter som fikk hydroklortiazid enn blant de som fikk placebo.

Forfatterne konkluderer at blant pasienter med tilbakevendende nyrestein så det ikke ut til at forekomsten av tilbakefall var vesentlig forskjellig blant pasienter som fikk hydroklortiazid én gang daglig i en dose på 12,5 mg, 25 mg eller 50 mg eller placebo én gang daglig.

En lederartikkel7 i samme nummer av N Engl J Med stilles det derfor spørsmål med det som lenge har vært standardbehandlingen, noe som bør føre til nye og større studier av denne behandlingen. Det tas også til orde for at vi behøver nye, mer effektive medikamenter med færre bivirkninger for denne vanlige og belastende tilstanden.

Kilder

Referanser

 1. Romero V, Akpinar H, Assimos DG. Kidney stones: a global picture of prevalence, incidence, and associated risk factors. Rev Urol 2010;12(2-3):e86-e96. PMID: 20811557 PubMed
 2. Ferraro PM, Curhan GC, D'Addessi A, Gambaro G. Risk of recurrence of idiopathic calcium kidney stones: analysis of data from the literature. J Nephrol. 2017;30(2):227-233. doi:10.1007/s40620-016-0283-8 DOI
 3. Gambaro G, Croppi E, Coe F, et al. Metabolic diagnosis and medical prevention of calcium nephrolithiasis and its systemic manifestations: a consensus statement. J Nephrol 2016;29:715-734. doi:10.1007/s40620-016-0329-y DOI
 4. Türk C, Petřík A, Sarica K, et al. EAU Guidelines on Interventional Treatment for Urolithiasis. Eur Urol. 2016;69(3):475-482. doi:10.1016/j.eururo.2015.07.041 DOI
 5. Laerum E, Larsen S. Thiazide prophylaxis of urolithiasis: a double-blind study in general practice. Acta Med Scand 1984;215:383-389. PMID: 6375276 PubMed
 6. Ahlstrand C, Sandvall K, Tiselius HG. Prophylactic treatment of calcium stone formers with hydrochlorothiazide and magnesium. Edsbruk, Sweden: Akademitryck, 1996.
 7. Alexander RT. Do Thiazides Reduce the Risk of Kidney-Stone Recurrence?. N Engl J Med. 2023;388(9):841-842. doi:10.1056/NEJMe2300120 DOI
 8. Dhayat NA, Bonny O, Roth B, et al. Hydrochlorothiazide and Prevention of Kidney-Stone Recurrence. N Engl J Med. 2023;388(9):781-791. doi:10.1056/NEJMoa2209275 DOI