Nyhetsartikkel

Hjerneblødning og bruk av antitrombotika

Antikoagulasjonsmidler og blodplatehemmere øker risikoen for intracerebral hjerneblødning, men i hvilken grad har nye medikamenter påvirket insidensen av denne komplikasjonen?

Temaside om Korona

Antikoagulantia og blodplatehemmere gir klare kliniske gevinster i behandlingen og forebyggingen av trombose, men de er også forbundet med økt risiko for intracerebral blødning (ICH)1. Selv om ICH er mindre vanlig enn gastrointestinal blødning, så er er ICH en alvorlig komplikasjon med høy dødelighet som følge av antitrombotisk behandling2. Introduksjonen av direkte virkende orale antikoagulantia (DOACs) som ble rapportert å gi redusert risiko for ICH sammenlignet med warfarin blant pasienter med atrieflimmer2, innebare derfor et stort fremskritt innenfor peroral antikoagulasjonsbehandling.

I denne danske populasjonsbaserte studien publisert i JAMA Network Open3, var formålet å se nærmere på sammenhengen mellom bruk av perorale antikoagulantia og blodplatehemmere og risikoen for ICH. I tillegg ønsket forskerne å se om endringer i antikoagulasjonsbehandlingen hadde påvirket insidensen av ICH sammenlignet med tiden før DOACs ble introdusert.

Studien var en case-control studie som pågikk fra 2005 og ut 2018. Kontrollpopulasjonen ble matchet på alder, kjønn og kalenderår for pasientenes første tilfelle av ICH. Det var en nasjonal studie basert på data fra danske nasjonale registre.

Totalt var det 16 765 tilfeller av ICH i denne perioden. Gjennomsnittsalder var 72.8 år, 52.3 prosent var menn og 44.6 prosent var eksponert for antitrombotisk medikasjon på tidspunktet for ICH. Assosiasjonen til ICH var

  • svakest for lavdose aspirin: cases 28.7% vs kontroller 22.6%, justert odds ratio (aOR) 1.51, 95% KI 1.44-1.59.
  • og for klopidogrel: cases 6.2% vs kontroller 3.4%, aOR 1.65, 95% KI 1.47-1.84.
  • og høyest for warfarin: cases 12.0% vs kontroller 5.0%, aOR 2.76, 95% KI 2.58-2.96.

Sammenlignet med 2005 var prevalensen av bruk av antikoagulantia i den generelle befolkningen høyere i 2018, 3.8% vs 11.1% - hovedsakelig på grunn av økt bruk av DOACs. Blodplatehemmere ble brukt mindre hyppig, 24.7% vs 21.4%, som følge av mindre bruk av lavdose aspirin, 24.3% vs 15.3%, mens bruken av klopidogrel var økt, 1.0% vs 6.8%.

Alders- og kjønns-standardisert insidensrate for ICH avtok fra 33 per 100 000 personår i 2005 til 24 per 100 000 personår i 2018.

Forskerne konkluderer at i Danmark i perioden 2005 til 2018, var bruk av antikoagulantia, særlig warfarin, forbundet med økt risiko for hjerneblødning (ICH). Selv om bruken av antikoagulantia økte vesentlig over denne perioden, så avtok insidensen av hjerneblødning.

Kilder

Referanser

  1. Gulati S, Solheim O, Carlsen SM, et al. Risk of intracranial hemorrhage (RICH) in users of oral antithrombotic drugs: Nationwide pharmacoepidemiological study. PLoS One. 2018;13(8):e0202575. doi:10.1371/journal.pone.0202575
  2. Ruff CT, Giugliano RP, Braunwald E, et al. Comparison of the efficacy and safety of new oral anticoagulants with warfarin in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis of randomised trials. Lancet. 2014;383(9921):955-962. doi:10.1016/S0140-6736(13)62343-0
  3. Hald SM, Möller S, García Rodríguez LA, et al. Trends in Incidence of Intracerebral Hemorrhage and Association With Antithrombotic Drug Use in Denmark, 2005-2018. JAMA Netw Open. 2021;4(5):e218380. Published 2021 May 3. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.8380 DOI