Nyhetsartikkel

Hjerteinfarkt hyppigst hos menn hele livet

En norsk studie har sett nærmere på forskjellene i forekomst av hjerteinfarkt hos kvinner og menn.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det er en gammel sannhet at forekomsten av hjerteinfarkt er hyppigere hos menn enn hos kvinner. Om årsaken kun skyldes kjønnet, eller om det er ujevn fordeling av risikofaktorer som forklarer ulikheten, er ikke godt dokumentert. Økt andel kvinnelige røkere bidrar til økt forekomst av koronar hjertesykdom hos kvinner. Overgangsalderen markerer også et skille hvor forskjellen mellom kjønnene med tanke på hjerte-karsykdom viskes ut. Men det har vært få studier som analyserer dette, blant annet fordi kvinner har vært underrepresentert i mange av de store studiene som kunne ha belyst problemstillingen.

Tromsøundersøkelsen

Den aktuelle studien1 har som målsetning å tallfeste forskjellene i forekomst av hjerteinfarkt mellom menn og kvinner. Studien er populasjonsbasert og prospektiv, basert på Tromsøundersøkelsen. Totalt 33 997 personer, 51% kvinner, er fulgt i gjentatte undersøkelser, med median oppfølgingstid på 17,6 år i perioden fra 1979 til 2012. Kjente risikofaktorer som røykevaner, mosjon, vekt, kolesterol og blodtrykk ble regelmessig kontrollert. Det primære endepunktet var forekomst av hjerteinfarkt.

Betydelig forskjell

Totalt ble det registrert hjerteinfarkt hos 2793 individer, 886 var kvinner. Insidensratio, definert som antall hjerteinfarkt per 10 000 personår, økte jevnt og langsomt fram til 65 års alder både hos kvinner og menn. Etter 65 års alderen var var økningen fra år til år raskere, men også nå med parallell utvikling hos begge kjønn. Forekomsten var hele tiden lavere hos kvinner, tilsvarende insidensen hos menn som var 10-15 år yngre. Etter korreksjon for alder og fødselskohort var forholdstallet mellom insidens av hjerteinfarkt for menn og for kvinner 2,72 (95% KI 2,50-2,96). Ved ytterligere korreksjon for HDL-kolesterol, blodtrykk og røykevaner var forskjellene fortsatt betydelige med RR 3,6 for aldersgruppen 35-54 år, RR 2,0 for aldersgruppen 55-74 år og RR 1,66 for aldersgruppen 75-94 år.

Lik økning før og etter overgangsalder

Studien bekrefter med andre ord at menn er mer utsatt for hjerteinfarkt enn kvinner i alle aldersgrupper, uavhengig av forskjeller i risikoprofil. Før 50 års alder er risiko for hjerteinfarkt 3-4 ganger høyere hos menn. Etter 75 års alderen er risikoen fortsatt 66 % høyere hos menn. Av studien framgår også at økningen av forekomst hos kvinner er helt jevn før og etter overgangsalderen. Det ser med andre ord ikke ut til at det er de kvinnelige kjønnshormonene som utgjør forskjellen i infarktrisiko. Hjerteinfarkt hos kvinner kan ha mer vage symptomer, og man kan ikke utelukke underdiagnostisering. Men som forfatterne også konkluderer, er det usannsynlig at dette kan forklare de store forskjellene som er påvist.

Kilder

Referanser

  1. Albrektsen G, Heuch I, Løchen M-L, et al. Lifelong gender gap in risk of incident myocardial infarction, The Tromsø Study. JAMA Inern Med 2016; 176: 1673-9.