Informasjon

Hjerteinfarkt uten brystsmerter

Et hjerteinfarkt gir ikke alltid symptomer. Det viser denne studien. Fenomenet er noe hyppigere blant kvinner enn menn.

Bakgrunn

De klassiske symptomene på hjerteinfarkt er akutt innsettende, snørende eller klemmende smerter eller ubehag i brystet, ledsaget av kvalme, blekhet og uttalt sykdomsfølelse. Ofte er det oppkast i forbindelse med kvalmen. De typiske symptomene bidrar til rask diagnose, og tidsfaktoren er viktig for behandlingsresultatet.

I denne studien fra USA fant man at hele 42% av kvinnene og 30% av mennene som var innlagt for hjerteinfarkt ikke hadde smerter eller ubehag i brystet før innleggelsen1.

Studiedesign

Data er innsamlet fra National Registry of Myocardial Infarction (NRMI) i perioden 1994-2006. Diagnosen ble stilt klinisk og supplert med data fra enzymmålinger, EKG, relevante bildeundersøkelser eller ved autopsi. Totalt bestod materialet av 1 143 513 pasienter med infarkt, 58% menn. Det eneste symptomet som er registrert er tilstedeværelse eller fravær av brystsmerter eller ubehag i brystet før diagnosen ble stilt. Smerter i hals, kjeve eller arm ble klassifisert som brystsmerte. I tillegg til kjønn og alder foreligger også relevante medisinske data, og detaljer om behandlingen i sykehus, og mortalitet under sykehusoppholdet.

Resultater

42% av alle kvinner og 30% av alle menn med infarkt, hadde ikke smerter eller ubehag i brystet før innleggelse. Forskjellen mellom kjønnene når det gjaldt fravær av smerte var størst i de yngste aldersgruppene (under 55 år), og var nesten utjevnet hos de eldste (over 75 år). For kvinner under 65 år var dødeligheten under sykehusoppholdet hos pasientene uten smerter 16,1%, hos de med smerter 3,7% - tilsvarende for menn 12,5% og 2,4%. Hos kvinner over 65 år var dødeligheten hos dem uten smerter 21,2% og hos dem med smerter 13,0% - tilsvarende hos menn 22% og 6,6%. Totalt var dødeligheten for kvinner 14,6% og for menn 10,3%. For begge kjønn og i hele aldersspekteret var det 2-3 ganger mer bruk av reperfusjon hos dem med smerter sammenlignet med dem uten smerter.

Kommentar

Det er tidligere vist at kvinner ofte har atypiske symptomer ved koronar hjertesykdom. Denne studien viser at smertefrie infarkt er vanlig, og at dette ”atypiske” symptombildet finnes hyppigere hos kvinner enn hos menn, og hyppigere i de yngre aldersgruppene. For alle gjelder at infarkt uten smerter er forbundet med forsinket diagnose, dårligere behandling og økt mortalitet. Det er en utfordring for både pasienter og helsepersonell å kunne gjenkjenne og diagnostisere de smertefrie infarktene!

Kilder

Referanser

  1. Canto JG, Rogers WJ, Goldberg RJ, et al. Association of age and sex with myocardial infarction symptom presentation and in-hospital mortality. JAMA 2012; 307: 813-22. Journal of the American Medical Association