Nyhetsartikkel

Hjertestans hos kritisk syke med covid-19 innlagt i sykehus

Hvordan går det med kritisk syke pasienter med covid-19 som er innlagt i sykehus og som får hjertestans?

Temaside om Korona

Rapporter fra sykehus kan tyde på at resuscitasjon ved hjertestans hos kritisk syke pasienter med covid-19 er nytteløst1. Det mangler imidlertid gode data på dette. To små studier tyder på at overlevelsen er svært lav. I en studie av 151 pasienter med hjertestans i sykehus fra Wuhan, Kina, overlevde bare 3 prosent frem til 30 dager2. I en annen studie fra New York som inkluderte 31 pasienter med hjertestans i sykehus, var det ingen som overlevde3.

I en multisenter, kohort studie fra USA publisert i BMJ4 var formålet å beregne insidens, risikofaktorer og utfall forbundet med hjertestans og hjertelunge-gjenoppliving blant kritisk syke pasienter med covid-19. Materialet var innhentet fra 68 geografisk spredte intensivenheter over hele USA. Hovedutfallsmålet var hjertestans innen 14 dager etter innleggelse i intensivenhet og mortalitet i sykehus.

Blant 5019 kritisk syke pasienter med covid-19 hadde 701 (14 prosent) hjertestans og 400 (57 prosent) av disse ble behandlet med hjertelunge-gjenoppliving. Karakteristika ved de som hadde hjertestans, var at de var eldre (gjennomsnittsalder 63 år), hadde flere komorbide tilstander, var oftere innlagt i sykehus med et lite antall intensivsenger sammenlignet med de som ikke hadde hjertestans. Pasientene som mottok hjertelunge-gjenoppliving, var yngre enn de som ikke mottok slik behandling (gjennomsnittsalder 61 vs 67 år).

48 av de 400 pasientene (12 prosent) som det ble forsøkt hjertelunge-gjenoppliving på, overlevde, og bare 28 av de 400 (7 prosent) ble utskrevet fra sykehuset med normal eller mild nedsatt nevrologisk status. Overlevelse var forskjellig i forhold til alder, 11 av 52 pasienter (21 prosent) yngre enn 45 år overlevde sammenlignet med 1 av 34 (3 prosent) av de 80 år eller eldre.

Konklusjon: Hjertestans er vanlig blant kritisk syke pasienter med covid-19 og er forbundet med lav overlevelse, særlig blant eldre pasienter.

Kilder

Referanser

  1. Kramer DB, Lo B, Dickert NW. CPR in the covid-19 era - an ethical framework. N Engl J Med 2020;383:e6 doi:10.1056/NEJMp2010758. DOI
  2. Shao F, Xu S, Ma X, Xu Z, Lyu J, Ng M, et al. In-hospital cardiac arrest outcomes among patients with COVID-19 pneumonia in Wuhan, China. Resuscitation 2020;151:18-23. doi:10.1016/j.resuscitation.2020.04.005. DOI
  3. Sheth V, Chishti I, Rothman A, et al. Outcomes of in-hospital cardiac arrest in patients with COVID-19 in New York City. Resuscitation 2020;155:3-5. doi:10.1016/j.resuscitation.2020.07.011. DOI
  4. Hayek Salim S, Brenner Samantha K, Azam Tariq U, et al. In-hospital cardiac arrest in critically ill patients with covid-19: multicenter cohort study BMJ 2020; 371 :m3513. www.bmj.com