Informasjon

Hormonspiral best i behandlingen av kraftige menstruasjonsblødninger

Hormonspiralen ble opprinnelig utviklet for prevensjon, men den reduserer også blodmengden ved menstruasjon. Denne studien viser at hormonspiralen er klart bedre enn andre farmakoterapeutika i behandlingen av kraftige menstruasjonsblødninger.

Opptil 30% av alle kvinner opplever kraftige menstruasjonsblødninger eller menoragi. En rekke studier har vurdert effekten av ulike medisinske og kirurgiske behandlinger, uten at man har kunnet fastslå hva som er best.

Metode

En multisenter, randomisert, kontrollert studie sammenlignet effekten av hormonspiral som frigjør levonorgestrel, med ordinære medisinske behandlinger1. Utfallsmålet var i hvilken grad behandlingen bedret livskvaliteten til kvinner som oppsøkte primærlegen på grunn av kraftige menstruasjonsblødninger. Livskvaliteten ble målt med et verktøy kalt "the Menorrhagia Multi-Attribute Scale" (MMAS) som måler effekten av menoragi på sosialt liv, arbeidsliv og familieliv. MMAS er en måleskala som er godt validert og er psykometrisk robust.

Ordinær medisinsk behandling i denne studien utgjorde et utvalg av behandlinger som antifibrinolytika (tranexamsyre), NSAIDs, kombinasjons P-piller, høydose gestagen, depot gestagen til injeksjon og kombinasjoner av disse behandlingene.

Behandlingstiden i studien var 2 år.

Resultater

Totalt inngikk 571 kvinner i studien. Kvinnene som ble behandlet med hormonspiral, anga klart høyere bedring på en rekke av livskvalitetsmålene (32,7 poeng vs 21,4 poeng, høygradig signifikant) og 64% av dem ville fortsette med denne behandlingen etter at studien var over mot 38% i den andre gruppen. Det var ingen forskjeller mellom gruppene når det gjaldt utførte kirurgiske inngrep eller seksuell aktivitet. Det samme gjaldt bivirkninger. I tillegg skiftet halvparten av kvinnene som var i kontrollgruppen, over til hormonspiral da studien var slutt.

Diskusjon

Vurdering av behandlingseffekt ved kraftige menstruasjonsblødninger har forskjøvet seg fra et fokus utelukkende basert på blødningsmengde til andre pasientrelevante mål - særlig livskvalitet. Forhold som vedrører hvordan menstruasjonsblødningene påvirker kvinnenes psykiske og fysiske helbredstilstand.

Tidligere sammenlignende studier har demonstrert hormonspiralens overlegenhet i forhold til andre behandlinger når det gjelder å redusere blodtapet ved kraftige menstruasjonsblødninger. Den foreliggende studien viser at hormonspiralen i tillegg gir en klar bedring i disse kvinnenes livskvalitet.

Studien strakk seg over 2 år, men kvinner med menoragi trenger ofte behandling i mange år. Forfatterne planlegger en 5 til 10 års oppfølging av kohorten for å vurdere langtidseffektene av hormonspiralen på livskvaliteten.

Forfatterne anfører at det er ingen ulempe at hormonspiralen både er et prevensjonsmiddel og et middel som reduserer menstruasjonsblødningene.

Kilder

Referanser

  1. Gupta J, Kai J, Middleton L, et al. Levonorgestrel intrauterine system versus medical therapy for menorrhagia. N Engl J Med 2013; 368: 128-37. New England Journal of Medicine