Nyhetsartikkel

Høy-intensiv blodtrykksbehandling?

Hvor intensiv bør blodtrykksbehandlingen være?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

De anbefalte behandlingsmålene for systolisk blodtrykk ved hypertensjon er 140 mmHg, og for pasienter med diabetes, 130 mmHg. Gode studier har vist at behandling til systolisk blodtrykk lavere enn 150 mmHg, generelt reduserer risiko for hjerneslag, hjerteinfarkt og hjertesvikt. I ACCORD-studien (2010) ble det imidlertid ikke funnet signifikante forskjeller mellom behandlingsmål på 140 mmHg eller 120 mmHg hos pasienter med diabetes. I en studie hos pasienter med tidligere hjerneslag (2013) var det ingen forskjeller i forekomst av nye slag ved behandlingsmål 130 eller 150 mmHg. Den siste trenden har derfor vært å slappe litt av på behandlingsmålene.

Materiale og metode

Den aktuelle studien er en randomisert, kontrollert, men ikke blindet studie med 9361 pasienter med hypertensjon hvor man sammenligner effekten av behandlingsmål 120 mmHg versus 140 mmHg1. Inklusjonskriterier var systolisk blodtrykk 130-180 mmHg, alder over 50 år og høy kardiovaskulær risiko. Diabetes eller tidligere slag var eksklusjonskriterier. Gjennomsnittlig blodtrykk ved inklusjon var 139 mmHg, og alder var 69 år, nær 30% eldre enn 75 år. Intervensjonen var antihypertensiva etter vanlige retningslinjer, med titrering til oppnådd behandlingsmål. I intensiv-gruppen var gjennomsnittlig blodtrykk 121,5 mmHg, og i standard-gruppen 134,6 mmHg etter tre års oppfølging.

Resultater

Det primære endepunktet var sammensatt av faktorene hjerteinfarkt, akutt koronar-syndrom, hjerneslag, hjertesvikt eller kardiovaskulær død. Studien var planlagt å vare i seks år, men den ble avbrutt etter tre år. På det tidspunktet var det en signifikant lavere forekomst av det primære endepunktet i høy-intensitetsgruppen, 1,65 % vs 2,19 % per år. Dette betyr en 25% relativ risikoreduksjon (HR 0,75, 95% KI 0,64-0,89 – p<0,001) med intens behandling. I tillegg var død av enhver årsak redusert med 27% i denne gruppen. Dette gir NNT (numbers needed to treat) 61 for å forebygge primært endepunkt og NNT 90 for å forebygge ett dødsfall etter tre år med høyintensiv behandling.

Diskusjon

Ved første øyekast kunne dette være gode argumenter for en mer aggressiv behandling av blodtrykk. Men, for det første var forekomsten av alvorlige, behandlingsrelaterte bivirkninger, klart høyere ved intens behandling (4,7% vs 2,5%). Dessuten var studien ikke blindet. Det introduserer muligheter for systematiske feil. I tillegg ble oppfølgingen kort, og potensialet for uheldige langtidseffekter på nyrer og hjerne ikke avklart. Studien viste også at det var nødvendig med gjennomsnittlig 2,8 blodtrykkspreparater i intensiv-gruppen. Dette åpner for betydningsfulle polyfarmasi- og interaksjons-problemer dersom denne behandlingen flyttes ut fra den regulerte studiesituasjonen.

Kilder

Referanser

  1. The SPRINT research group. A randomized trial of intensive versus standard blood-pressure control. N Engl J Med 2015; 373: 2103-16.