Informasjon

HPV-infeksjon i munnhulen

HPV-infeksjon i munnhulen øker risikoen for plateepitelkreft. Forekomsten er økende og sannsynligvis overføres infeksjonen seksuelt.

Bakgrunn

Humant papilloma virus (HPV) er årsaken til vanlige vorter og til kjønnsvorter. I 2008 ble Nobelprisen i medisin tildelt Harald zur Hausen og medarbeidere for forskningen på 70- og 80-tallet som viste sammenheng mellom HPV-infeksjon på livmorhalsen og utvikling av dysplasi og invasiv kreft. Etter hvert er det vist at HPV også forårsaker kreft i vagina, vulva, analkanalen, på penis, og i svelget. Plateepitel kreft i svelget finnes i to former. Den ene typen er assosiert med overforbruk av alkohol og tobakk, den andre typen er relatert til HPV-infeksjon. I USA er det nå flest HPV-assosierte tilfeller, og insidensen øker stadig.

Det er nå identifisert nær 100 ulike subtyper av HPV. I forhold til sin evne til å kunne indusere dysplasi klassifiseres de som lavrisiko- eller høyrisiko-HPV.

Materiale og metode

Målsetningen med denne studien var å kartlegge forekomsten av HPV i munnhulen i en ikke-selektert del av befolkningen i USA1. National Center fo Health Statistics (NCHS) identifiserte et statistisk representativt utvalg fra en landsomfattende helseundersøkelse. Totalt ble det rekruttert 5579 personer i aldersgruppen 14-69 år. Alle ble personlig intervjuet, og ga en detaljert beskrivelse av seksualvaner via et data-assistert intervju. Alle leverte en munnskylle-prøve for påvisning av HPV med PCR-teknikk. Totalt ble det analysert for 37 ulike HPV subtyper.

Resultater

Totalt var prevalensen av HPV 6,9%. Hos menn var den 10,1% og hos kvinner 3,1%. Prevalensen av høy-risiko HPV var 3,7% og lav-risko 3,1%. Den vanligste subtypen var HPV-16 (1%), som er den hyppigste årsaken til både livmorhalskreft og til kreft i svelget. Det ble påvist en tendens til økende forekomst med økende alder, og tydelig økt forekomst hos røykere. Prevalensen var 8 x høyere hos personer som hadde debutert seksuelt enn personer uten slik erfaring, og risiko økte tydelig med økt antall seksualpartnere.

Vurdering

Resultatene støtter teorien om at oral HPV-infeksjon overføres seksuelt. Høyere forekomst av HPV hos menn passer godt med en tilsvarende økt forekomst av HPV-relatert svelgkreft hos menn. Det er sannsynlig at røyking skader slimhinner og lettere gir infeksjon. I en tverrsnittsundersøkelse som dette kan en ikke trekke noen sikre konklusjoner om forløp eller varighet av HPV-infeksjonen.

HPV-vaksinen beskytter mot HPV-typene 6, 11, 16 og 18, og er vist å redusere forekomst av genital kreft. Det er sannsynlig at vaksinen også vil føre til redusert forekomst av oral HPV-infeksjon og kreft. Ellers er det kun endrede seksualvaner og mekanisk beskyttelse som kan ha primærforebyggende effekt.

Kilder

Referanser

  1. Gillison ML, Broutian T, Pickard RKL, et al. Prevalence of oral hpv infection in the United States, 2009-2010. JAMA 2012; 307: 724-5. Journal of the American Medical Association