Nyhetsartikkel

Hva er verst, covid-19 eller influensa?

Forskere har sammenlignet utfallet av covid-19 sykdom med sesonginfluensa for å bedømme alvorlighetsgraden av de to sykdommene.

Covid-19 pandemien er den mest utfordrende helsekrisen i vår tid. Antall infiserte og døde fortsetter å øke. Man har forsøkt å sammenligne kliniske manifestasjoner og mortalitet mellom covid-19 og sesonginfluensa. Problemet er at disse sammenligningene frem til nå har vært basert på ulike metoder slik at det ikke har vært mulig å foreta en direkte og valid sammenligning.

I en retrospektiv kohort-studie publisert i BMJ1 brukte man data fra de elektroniske journalsystemene til det amerikanske Department of Veterans Affairs (VA) til å sammenligne kliniske manifestasjoner og utfall blant amerikanske veteraner innlagt i sykehus med covid-19 og sesonginfluensa. Inkluderte pasienter med covid-19 var innlagt i perioden februar til juni 2020 (n=3641), mens influensapasienter var innlagt i perioden 2017 til 2019 (n=12 676).

Covid-19 sykdom ga klart alvorligere utfall (HR = hazard ratio, OR-= odds ratio): 

  • Høyere forekomst av død, HR 4.97
  • Flere innleggelser på intensivenhet, HR 2.41
  • Mer bruk av mekaniske respiratorer, HR 4.01
  • Flere tilfeller av alvorlig septisk sjokk, HR 4.04
  • Ekstrapulmonal organinvolvering som akutt nyreskade, OR 1.52
  • Hjerneslag, OR 1.62

Forfatterne konkluderer at blant personer henvist til sykehus, var covid-19 forbundet med høyere risiko enn sesonginfluensa for ekstrapulmonal organdysfunksjon, død og økt bruk av helseressurser. Det gjaldt særlig blant eldre pasienter med komorbiditet og blant afroamerikanere med fedme, diabetes og kronisk nyresykdom.

Kilder

Referanser

  1. Xie Y, Bowe B, Maddukuri G, Al-Aly Z. Comparative evaluation of clinical manifestations and risk of death in patients admitted to hospital with covid-19 and seasonal influenza: cohort study. BMJ. 2020;371:m4677. Published 2020 Dec 15. doi:10.1136/bmj.m4677 DOI