Nyhetsartikkel

Hvor effektiv er koloskopiscreening?

Kolorektal kreft er hyppig og mange dør av sykdommen. Kan forekomsten reduseres med koloskopiscreening? Resultatene etter 10 års observasjon foreligger i en norskledet studie.

Kolorektal kreft er den tredje hyppigste kreftformen og den nest vanligste årsaken til død blant kreftsykdommer1. Tilstanden utvikler seg over lang tid for de fleste, noe som burde gjøre den velegnet for screening. Kolorektal kreft starter nesten alltid med godartede polypper (adenomer) som forutgår utviklingen av kolorektal kreft med flere år, og fjerning av polyppene reduserer risikoen for kreft.

Flere screeningsalternativer er tilgjengelige, men bevis av høy kvalitet for å indikere de beste strategiene er begrenset2. De mest brukte screeningtestene er fekal testing for okkult blod og endoskopisk screening med sigmoidoskopi eller koloskopi3. Fordelen med endoskopi som screeningmetode er at påviste polypper kan fjernes i forbindelse med undersøkelsen og på den måten bidra til å forebygge kolorektal kreft.

En balanse mellom gevinster, skader og kostnadseffektivitet ved ulike screeningtester for kolorektal kreft er viktig fordi koloskopi er mer invasiv og ubehagelig for pasienter enn fekal testing og sigmoidoskopi, og det krever mer kliniske ressurser. I New England Journal of Medicine4 foreligger det nå en interimrapport fra "Nordic-European Initiative on Colorectal Cancer" (NordICC), en stor, multisenter, randomisert studie som undersøker effekten av populasjonsbasert koloskopiscreening på risikoen for kolorektal kreft og relatert død. Rapporten som nå foreligger er status etter 10 år.

Deltakerland i studien var Polen, Norge, Sverige og Nederland. Deltakerne ble inkludert i studien i tidsrommet fra 2009 til 2014. Intervensjonsgruppen ble randomisert til å få utført en screeningkoloskopi, mens kontrollgruppen ikke ble invitert til screening.

Oppfølgingsdata foreligger på 84.585 personer, 28.220 i den inviterte gruppen og 56.365 i kontrollgruppen. 15 deltakere fikk alvolig blødning ved fjerningen av polypper, men ingen perforasjoner eller screeningrelaterte dødsfall forekom. I løpet av oppfølgingstiden ble det diagnostisert 259 tilfeller av kolorektal kreft i den inviterte gruppen mot 622 i kontrollgruppen. Risikoen for å utvikle kolorektal kreft var 0,98 prosent i den inviterte gruppen mot 1,20 prosent i kontrollgruppen - en risikoreduksjon på 18 prosent. Risikoen for død av kolorektal kreft var 0,28 prosent i den inviterte gruppen mot 0,31 prosent i kontrollgruppen. "Number needed to invite" til screening for å hindre ett tilfelle av kolorektal kreft var 455 (95% KI 270-1429).

Forfatterne konkluderer at i denne randomiserte studien var risikoen for kolorektal kreft etter 10 års observasjon lavere blant deltakerne som ble invitert til koloskopiscreening enn blant de som ikke ble invitert.

Gevinsten var imidlertid beskjeden. Dessuten, bare 42 prosent av de som ble invitert til koloskopi, takket ja til å være med i studien.

I en lederkommentar5 skriver to amerikanske gastroenterologer at "hvis studien representerer den virkelige ytelsen til populasjonsbasert screeningkoloskopi, kan det være vanskelig å rettferdiggjøre risikoen og kostnadene ved denne formen for screening når enklere og mindre invasive strategier (f.eks. sigmoidoskopi og fekalt okkult blod) er tilgjengelige.

Siste ordet er ikke sagt. Observasjonsperioden fortsetter, og det forventes bedre effekt av screeningen over tid.

Kilder

Referanser

  1. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021;71(3):209-249. doi:10.3322/caac.21660 DOI
  2. Helsingen LM, Kalager M. Colorectal cancer screening — approach, evidence, and future directions. N Engl J Med Evid 2022. DOI: 10.1056/EVIDra2100035 DOI
  3. Lauby-Secretan B, Vilahur N, Bianchini F, Guha N, Straif K; International Agency for Research on Cancer Handbook Working Group. The IARC Perspective on Colorectal Cancer Screening. N Engl J Med. 2018;378(18):1734-1740. doi:10.1056/NEJMsr1714643 DOI
  4. Bretthauer M, Løberg M, Wieszczy P, et al. Effect of Colonoscopy Screening on Risks of Colorectal Cancer and Related Death published online ahead of print, 2022 Oct 9. N Engl J Med. 2022;10.1056/NEJMoa2208375. doi:10.1056/NEJMoa2208375 DOI
  5. Dominitz JA, Robertson DJ. Understanding the Results of a Randomized Trial of Screening Colonoscopy published online ahead of print, 2022 Oct 9. N Engl J Med. 2022;10.1056/NEJMe2211595. doi:10.1056/NEJMe2211595 DOI