Nyhetsartikkel

Hvor effektiv og nødvendig er en boosterdose mot covid-19?

Over store deler av den vestlige verden er man nå i gang med å sette en tredje vaksinedose mot covid-19. Den er åpenbart effektiv, men behøver alle den?

Hva er forklaringen på at fullvaksinerte blir syke med covid-19? Det kan skyldes avtakende immunitet. Vi vet at mengden antistoffer avtar over tid, men spørsmålet er hvor raskt det skjer og om det når ned til et nivå der folk ikke lenger er beskyttet. En annen forklaring kan være at gjennombruddstilfellene skyldes at viruset har mutert og at antistoffene ikke virker lengre.

I en studie fra Israel publisert i The Lancet1 sammenlignet man individer som fikk sin tredje vaksinedose i perioden mellom 30. juli til 23. september 2021, med en matchet kontrollgruppe med demografisk og klinisk liknende tilfeller som ikke fikk en tredje dose. Alle deltakerne hadde fått sin andre dose minst 5 måneder før de ble innlemmet i studien, ingen hadde tidligere dokumentert SARS-CoV-2 infeksjon og ingen hadde vært i kontakt med helsetjenesten de tre siste dagene før de ble rekruttert til studien. De primære utfallsmålene var covid-19 relaterte innleggelser i sykehus, alvorlig sykdom og covid-19 relatert død.

Etter matching utgjorde både tredjedose-gruppen og kontrollgruppen 728 321 individer. Medianalder var 52 år og 51 prosent var kvinner, og median oppfølgingstid var 13 dager. Vaksineeffekten ble evaluert minst 7 dager etter at den tredje dosen var satt. I kontrollgruppen som kun hadde fått to doser, var det 231 tilfeller av nyoppstått covid-19. I gruppen som fikk en tredje dose, var det 29 tilfeller. Noe som gir en vaksineeffekt på 93 prosent. For innleggelser i sykehus var beskyttelsen 95 prosent, for alvorlig sykdom 92 prosent (157 vs 17 tilfeller) og den var 81 prosent (44 vs 7 tilfeller) for covid relatert død.

Funnene bekrefter at en tredje dose med BioNTech/Pfizer-vaksinen er effektiv mot alvorlige covid-19 relaterte utfall, sammenlignet med å ha mottatt kun to doser minst 5 måneder tidligere.

I en kommentar til denne studien skriver Peter Lin, Practice Update2, at en svakhet med studien var at man ikke målte antistoffmengden til deltakerne. Hans synspunkt er at man burde måle antistoffmengden før man gir boosterdosen. En slik hurtigtest ville gjøre det mulig å identifisere de med lave antistoffmengder, og som behøver en tredje dose, mens de med høye nivåer av antistoffer ikke behøver vaksinen. Lins argument for dette er at det fortsatt er vaksinemangel i verden og at med en slik løsning ville det frigjort mange vaksiner som kunne vært gitt til de som enda ikke er (full)vaksinerte. Men en slik enkel og billig test finnes ikke per nå.

Lins anbefaling er at vi bør måle antistoffmengden hos dem som blir innlagte i sykehus. Hvis deres antistoffnivå er lavt, vil det være forklaringen på hvorfor de ble syke. Dersom antistoffnivået er høyt, tyder det på at denne gruppen er blitt infisert med en mutert variant av viruset. En slik test ville også kunne oppdage de som ikke lager antistoffer. Vi vet for eksempel at 5-15 prosent av de som vaksineres mot hepatitt B, ikke danner antistoffer. Det samme kan også gjelde for covid-vaksinene.

Kilder

Referanser

  1. Barda N, Dagan N, Cohen C, et al. Effectiveness of a third dose of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine for preventing severe outcomes in Israel: an observational study published online ahead of print, 2021 Oct 29. Lancet. 2021;S0140-6736(21)02249-2. doi:10.1016/S0140-6736(21)02249-2 DOI
  2. Lin P. Third Dose Efficacy of the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine. Commentary. Practice Update, published November 10, 2021. www.practiceupdate.com