Informasjon

Hvor nyttig er mammografi?

Nytten av mammografi screening har vært omdiskutert i mange år. Nyere studier styrker tvilen om nytten av screening på brystkreft med mammografi.

Temaside om Korona

Bakgrunn

Eldre randomiserte studier fant at mammografi screening reduserte dødeligheten av brystkreft, men de ble gjennomført i en tid da behandlingen var mindre effektiv (pre-tamoxifen).

Materiale og metode

I 1980 startet kanadiske forskere en randomisert, kontrollert studie med mammografi og fysisk undersøkelse blant nær 90.000 kvinner i alderen 40-59 år. De rapporterer nå funn basert på opptil 25 års observasjon1.

Hver kvinne som ble inkludert i studien, gjennomgikk en klinisk brystundersøkelse og ble så randomisert enten til 5 årlige mammografier eller til ingen mammografi.

Resultater

Den gjennomsnittlige størrelsen på kreftsvulstene hos kvinnene som hadde fått utført mammografi, var 1,9 cm, noe som var signifikant mindre enn gjennomsnittet på 2,1 cm i ikke-mammografi gruppen. Imidlertid, andelen av svulster som var knutepositiv (spredning til lymfeknuter), var omtrent lik i de to gruppene. 25-års kumulativ mortalitet av brystkreft var omtrent identisk blant kvinnene i mammografi og ikke-mammografi armene av studien - og funnene varierte ikke i de ulike aldersgruppene.

Med 15-års oppfølging ble 666 tilfeller av brystkreft oppdaget i mammografi-armen og 524 i ikke-mammografi armen. I følge forskerne representerer de 142 ekstra tilfellene av brystkreft i mammografi-gruppen overdiagnostikk av svulster som ikke ville forårsaket fremtidige problemer.

Diskusjon

Denne studiens funn av manglende effekt av mammografi screening og overdiagnostikk er i tråd med andre, nyere studier2-5. Mammografi screening er kostbart og er forbundet med høy forekomst av falske positive funn. De senere års funn fra nyere studier tilsier at man nok en gang må revurdere nytten av mammografi screening. Dette har vært et stridstema i mange år, og med funnene fra denne studien får nok diskusjonen ny næring.

Kilder

Referanser

  1. Miller AB, Wall C, Baines CJ, Sun P, To T, Narod SA. Twenty five year follow-up breast cancer incidence and mortality of the Canadian National Breast Screening Study: randomized screening trial. BMJ. 2014;348:g366.
  2. Kalager M, Adami H-O, Bretthauer M. Too much mammography. BMJ. 2014;348:g1403.
  3. O'Donoghue C, Eklund M, Ozanne EM, Esserman LJ. Aggregate cost of mammography screening in the United States: comparison of current practice and advocated strategies. Ann Int Med. 2014;160:145-153.
  4. Elmore JG, Gross CP. The cost of breast cancer screening in the United States: A picture is worth...a billion dollars? Ann Int Med. 2014;160:203-205.
  5. Welch HG, Passow HJ. Quantifying the benefits and harms of screening mammography. JAMA Int Med. 2013 Dec 30. Epub ahead of print