Informasjon

Influensavaksine ved hjertesykdom

Personer med hjertekarsykdom er i høyrisikogruppen som anbefales årlig influensavaksine. En systematisk revy viser hvilke gevinster gruppen med hjertekar sykdom oppnår ved å la seg vaksinere.

Temaside om Korona

Bakgrunn

Voksne og barn med kronisk hjertekar sykdom utgjør en av høyrisikogruppene som anbefales årlig influensavaksine. Epidemiologiske studier har påvist en tidsmessig sammenheng mellom luftveisinfeksjon og tromboemboliske sykdommer, og det er funnet en invers relasjon mellom influensavaksine og forekomst av fatale og ikke-fatale kardiovaskulære hendelser. Dette er også bekreftet i noen små randomiserte og kontrollerte studier.

Den aktuelle studien er en systematisk revy basert på meta-analyse av randomiserte, kontrollerte forsøk hvor forløpet etter influensavaksine er sammenlignet med placebo- eller kontroll-gruppe, hos pasienter med høy risiko for, eller med diagnostisert kronisk hjertekar sykdom1. Effektmålene er antall alvorlige episoder eller dødsfall på grunn av koronarsykdom eller tromboembolisk hjerneslag.

Materiale og metode

Et systematisk og omfattende litteratursøk endte med 71 potensielt relevante artikler. Etter grundig gjennomgang av enkeltstudiene stod man tilbake med 6 artikler som tilfredsstilte de strenge Cochrane-kriteriene for høy kvalitet. Totalt utgjorde dette 6735 personer, gjennomsnitlig alder 67 år, og oppfølgingstid på 7,9 måneder. 36% av de inkluderte hadde diagnostisert hjertekar sykdom.

Resultater

Forekomsten av kardiovaskulære hendelser var 2,9% i gruppen som var vaksinert, og 4,7% i kontrollgruppen. Dette er en statistisk signifikant forskjell med RR 0,64 (95% KI 0,48-0,86). Dette gir en absolutt risikoreduksjon på 1,8% og NNT er 56. Man vil med andre ord spare en kardiovaskulær hendelse for hver 56. person som blir vaksinert. I materialet var det en undergruppe av 789 pasienter som nylig hadde fått diagnostisert akutt koronarsykdom. I denne gruppen var absolutt risikoreduksjon på hele 12,9% (23,1 vs 10,2%). Det vil si at man sparer en hendelse for hver 8 personer som blir vaksinert.

Diskusjon

Studien gir støtte for at influensavaksine gis til eldre med høy/økt risiko for hjertekar sykdom, reduserer forekomsten av akutt koronarsykdom eller hjerneslag i den påfølgende influensasesongen. Antallet hendelser er lavt, og de absolutte forskjellene er små. I gruppen med nylig akutt koronar hendelse er imidlertid forskjellene store. Med NNT på 8 ser man at dette er en gruppe hvor det kan være hensiktsmessig med en aktiv holdning til vaksinering. Meta-analysen bygger på få studier og med et lite antall hendelser. Det er derfor fortsatt behov for kvalitetsstudier på dette området.

Kilder

Referanser

  1. Udell JA, Zawi R, Bhatt DL, et al. Association between influenza vaccination and cardiovascular outcomes in high-risk patients. A meta-analysis. JAMA 2013; 310: 1711-20.