Nyhetsartikkel

Inhalasjonssteroider og lengdevekst

Inhalasjonssteroider er basisbehandling av barn med astma. Det er velkjent at disse medisinene påvirker lengdeveksten, men i hvilken grad? En Cochrane-studie har sett på dette.

Bakgrunn

Inhalasjonssteroider utgjør grunnpilaren i behandlingen av vedvarende astma hos små og store barn. Vanligvis brukes lav eller middels dose som vedlikehold. Hos noen pasienter er det tilstrekkelig med behandling deler av året, men hos mange kreves kontinuerlig behandling over noen år. Inhalasjonssteroider anses som relativt uskyldige for barn, men man vet at behandlingen har systemiske effekter. Mest bekymring knytter det seg til en etter hvert godt dokumentert negativ effekt på lengdeveksten. Det er imidlertid stor usikkerhet omkring størrelsen av denne effekten, om den er dose- eller produktavhengig, om den er relatert til behandlingsvarighet eller til barnets alder. En fersk Cochrane-rapport forsøker å svare på disse spørsmålene1.

Materiale og metode

Cochrane meta-analyser har stor faglig anerkjennelse fordi de bygger på en systematisk og omfattende litteraturinnhenting, på en uavhengig og kritisk evaluering av litteratur, og en systematisk og åpen analyse av data. I dette tilfellet er det søkt i seks ulike internasjonale databaser. I tillegg er det foretatt søk etter upubliserte data i tidsskifter, abstracts fra kongresser og ved kontakt med legemiddelfirma. Studiekvalitet, og risiko for bias er vurdert uavhengig av to forfattere. Inklusjonskriteriet var randomiserte, kontrollerte forsøk hvor barn med persisterende astma ble behandlet med inhalasjonssteroider versus placebo eller annen aktiv behandling i minimum 3 måneder. Totalt ble det identifisert 25 kliniske forsøk med data fra 8471 barn som kunne inngå i analysen.

Resultater

I gjennomsnitt (mean) ble det funnet at behandling med inhalasjonssteroider medførte en reduksjon av veksthastighet på 0,48 cm over ett år. I de studiene hvor man sammenlignet lengde ved start og etter ett års behandling, var den reduserte veksthastigheten 0,61 cm over ett år. Det ble ikke funnet noen signifikant forskjellig veksthastighet i de studiene som hadde separate tall for behandlingsår nummer to og tre. I fire studier som hadde tall for opphentingsvekst etter seponering, ble det ikke påvist en slik effekt i 3 studier, men en delvis opphenting i den fjerde studien.

Diskusjon

Analysen bekrefter at inhalasjonssteroider har en systemisk effekt og påvirker barns lengdevekst. Dette er entydig for det første behandlingsåret. Det er kun et mindretall av studiene som har data for lengdeveksten over flere år. Til en viss grad er disse studiene beroligende fordi de viser at reduksjonen av veksthastighet synes å avta over tid. Men samtidig ser vi at dokumentasjonen for dette er utilstrekkelig. Det er fortsatt nødvendig med nye studier for å avklare steroiders effekt på lengdevekst ved lengre behandlingsperioder og ved bruk av store doser.

Kilder

Referanser

  1. Zhang L, Prietsch SO, Ducharme FM. Inhaled corticosteroids in children with persistent asthma: effects on growth. Cochrane Database Syst Rev 2014; 7: CD009471. The Cochrane Library