Nyhetsartikkel

Intranasal vs intramuskulær nalokson ved opioid overdose

Nalokson har blitt brukt i medisinsk praksis for å reversere effektene av opioid i mer enn 40 år. Nalokson nesespray er tilgjengelig i norske kommuner med sprøytebruk, men hvor effektiv er intranasal versus intramuskulær behandling?

Temaside om Korona

Nalokson er en svært effektiv opioid antagonist som har blitt brukt i medisinsk praksis for å reversere effektene av opioid i mer enn 40 år1. Utdeling av nalokson nesespray til brukere og pårørende er et sentralt virkemiddel mot overdose med opioid. I et norsk prosjekt er nalokson nesespray gjort tilgjengelig i norske kommuner med sprøytebruk2. Utdeling av nalokson nesespray er sammen med opplæring i hjerte-lungeredning de to sentrale tiltakene i såkalt kameratredning, livreddende tiltak for å behandle opioidoverdose før ambulanse kommer fram.

Tidligere ikke-blindete kliniske studier har vist at intranasal behandling med nalokson hadde dårligere effekt enn intramuskulær injeksjon i reverseringen av en opioidoverdose. Målet med den aktuelle studien var å teste om en dose nalokson (800 μg per 1 mL) gitt intranasalt var like effektiv som samme dose gitt intramuskulært for å reversere en overdose med opioid3.

Studien var en dobbelblind, dobbel-dummy, randomisert, placebokontrollert, klinisk studie som ble gjennomført i Sydney, Australia. Inkluderte pasienter var 18 år eller eldre som hadde injisert narkotika. Det primære utfallsmålet var behovet for en redningsdose med intramuskulært nalokson 10 minutter etter den initiale behandlingen. Sekundære utfallsmål var tid inntil adekvat respirasjon og tid inntil Glasgow Coma Scale (GCS) var større enn eller lik 13.

197 klienter deltok i studien, 88 prosent var menn og gjennomsnittsalder var 34 år. Klienter som var randomisert til intramuskulært nalokson, hadde sjeldnere behov for redningsdose med nalokson sammenlignet med de som fikk intranasalt nalokson - 9 prosent versus 23 prosent. Hazard ratio (HR) var økt 65 prosent (HR 1.65, 95% KI 1.21-2.25) for tid inntil respirasjonsfrekvensen var minst 10 og HR var økt 81 prosent (HR 1.81, 95% KI 1.28-2.56) for tid inntil GCS var minst 13.

Studien viste at intranasalt nalokson kan reversere en overdose med opioid, men ikke så effektivt som intramuskulært nalokson kan. Forfatterne konkluderer at å bestemme optimal dose med intranasal nalokson bør være en internasjonal oppgave.

Kilder

Referanser

  1. Boyer EW. Management of opioid analgesic overdose. N Engl J Med. 2012;367(2):146-155. PubMed
  2. Helsedirektoratet. Overdose - lokalt forebyggende arbeid. Nalokson nesespray (motgift mot overdose). Sist faglig oppdatert 29. mars 2019. www.helsedirektoratet.no
  3. Dietze P, Jauncey M, Salmon A, et al. Effect of Intranasal vs Intramuscular Naloxone on Opioid Overdose. A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2019;2(11):e1914977. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.14977 DOI