Nyhetsartikkel

Kan PAP gi færre dødsfall?

Ansiktsmasken PAP - Positive Airway Pressure - brukes hos pasienter med søvnapné. Disse pasientene har økt risiko for kardiovaskulære hendelser. Har PAP noen beskyttende effekt?

Temaside om Korona

Søvnapné er svært vanlig og er forbundet med en rekke kardiovaskulære hendelser. De fleste pasienter som bruker PAP, opplever at de er mer våkne og oppmerksomme, og at noen av deres fysiologiske parametre, som blodtrykket, blir bedre. Men kan bruk av PAP (Positive Airway Pressure) føre til færre dødsfall?

Den aktuelle studien er en langtids observasjonsstudie med en gjennomsnittlig oppfølgingstid på 11.1 år1. 81 pasienter med obstruktiv søvnapné som brukte PAP, ble sammenlignet med 311 pasienter med samme diagnosen, men som ikke brukte PAP. De fant at antall dødsfall var signifikant lavere i PAP-gruppen versus ikke-PAP-gruppen (12.8 vs 24.7 døde per 1000 personår). PAP-gruppen hadde også en lavere risiko for død uansett årsak (hazard ratio 0.58, 95% KI, 0.35–0.96) - altså en 42 prosents reduksjon i død.

En svakhet med denne studien var at den ikke var randomisert og kontrollert. Dermed kan det være andre underliggende faktorer av betydning for død som forskerne ikke har kunnet oppdage eller justere for.

En tidligere randomisert, kontrollert studie (The Sleep Apnea Cardiovascular Endpoints, SAVE) fant ingen effekt på død blant PAP-pasienter2. Bortsett fra studiedesignet er en mulig forklaring på denne forskjellen i utfall mellom de to studiene, ulik varighet av studiene. SAVE-studien hadde en gjennomsnittlig oppfølgingstid på 3.7 år, mens den altså var vel 11 år i den aktuelle studien. Og det var først etter en observasjonstid på over 7 år at overlevelseskurvene begynte å skille seg fra hverandre i de to gruppene. Så forklaringen kan være at SAVE-studien ikke varte lenge nok til å oppdage denne gevinsten.

En annen mulig forklaring var at i SAVE-studien ble pasientene randomisert til PAP. Det tar litt tid å bli vant med en slik ansiktsmaske. Mange opplever i starten at masken heller forstyrrer søvnen enn bedrer den. I observasjonsstudien hadde PAP-gruppen allerede brukt PAP en tid da de ble inkluderte, de hadde blitt vant til ansiktsmasken, så de kunne dra nytte av PAP i hele observasjonsperioden.

Hvis vi sammenholder de to studiene, så forteller de oss at blant dem med søvnapné som begynner å bruke PAP, og som følges i minst 7 år, vil vi kunne se en gunstig effekt med færre dødsfall av tilstanden. Anbefalingen til pasientene blir å bruke PAP fast og over lang tid, det kan minske risikoen for død.

Kilder

Referanser

  1. Lisan Q, Van Sloten T, Vidal PM, et al. Association of Positive Airway Pressure Prescription With Mortality in Patients With Obesity and Severe Obstructive Sleep Apnea The Sleep Heart Health Study. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. Published online April 11, 2019. jamanetwork.com
  2. Qiu Z-H, Luo Y-M, McEvoy RD. The Sleep Apnea Cardiovascular Endpoints (SAVE) study: implications for health services and sleep research in China and elsewhere. J Thorac Dis. 2017 Aug; 9(8): 2217–2220. . www.ncbi.nlm.nih.gov