Nyhetsartikkel

Kan pernisiøs anemi behandles effektivt med én dose kobalamin?

Resultatene fra en liten, ukontrollert studie indikerer at en høydose hydroksykobalamin satt intramuskulært er en effektiv og trygg behandling av pernisiøs anemi uten nevrologiske symptomer.

Norsk selskap for hematologi anbefaler at peroral vitamin B12-behandling vanligvis bør gis fremfor intramuskulær behandling1. I retningslinjene anbefales det at det gis hydroksykobalamin 1 mg intramuskulært daglig i fem dager, så peroral behandling 2 mg x 1 i én måned ved alvorlig vitamin B12-mangel med nevrologiske eller andre kliniske symptomer der det haster å fylle opp vitamin B12-depotene. Ved ukomplisert mangel anbefales vitamin B12-tabletter 2 mg x 1 den første måneden. Vedlikeholdsbehandlingen er i begge tilfeller tabletter på 1 mg daglig.

I en liten, prospektiv studie av 13 pasienter med pernisiøs anemi uten nevrologiske symptomer ga en enkelt intramuskulær høydose med hydroksykobalamin 10.000 µg normalisering av blodplater og hvite blodceller ved dag 30 hos henholdsvis 85 prosent og 100 prosent2. Etter 3 måneder hadde 85 prosent oppnådd komplett normalisering av hemoglobin (≥12 eller ≥13 g/dL hos henholdsvis kvinner og menn), og ved 6 måneder var det fortsatt normalisering hos 92 prosent. Alle pasientene oppnådde bedring av hemoglobin, men én pasient utviklet anemi etter initial bedring av hemoglobin. Ingen uheldige effekter ble observert.

En slik liten studie har åpenbare svakheter: lite utvalg, manglende kontrollgruppe og kort oppfølgingstid. Den gir heller ikke svar på om en høydose hydroksykobalamin har effekt når det foreligger nevrologiske manifestasjoner. Eller om en oppnår samme effekt med cyanokobalamin som er et alternativ til hydroksykobalamin.

Likevel, studien tyder på at én intramuskulær injeksjon med høydose vitamin B12 er en både sikker og effektiv behandling av pernisiøs anemi uten nevrologiske symptomer. Funnene må bekreftes i større, randomiserte, kontrollerte studier med lengre oppfølgingstid for å fastslå optimalt behandlingsregime.

Kilder

Referanser

  1. Haffner J, Borgstrøm Hager H, Iversen PO, Nyquist E. Ikke nødvendig med injeksjoner ved vitamin B12-mangel. Tidsskr Nor Legeforen 2018 doi: 10.4045/tidsskr.18.0668.
  2. Pezina-Cantú C, Gómez-De León A, Jaime-Perez JC, et al. Pernicious anaemia can be treated effectively with a single high dose of cobalamin published online ahead of print, 2020 Aug 14. Br J Haematol. 2020;10.1111/bjh.17054. doi:10.1111/bjh.17054 DOI