Nyhetsartikkel

Kan SGLT-2 hemmere erstatte metformin som førstelinjebehandling av type 2-diabetes?

Metformin er førstevalg i den medikamentelle behandlingen av type 2-diabetes, men SGLT-2 hemmere har effekter som kan gjøre de aktuelle som førstevalg for noen pasienter.

Det er økende interesse for å vurdere SGLT-2 hemmere (sodium-glucose cotransporter-2 inhibitor) som førstelinjebehandling av type 2-diabetes, spesielt for de med kardiovaskulær sykdom.

Dette var spørsmålet forskerne ønsket svar på i en studie publisert i Annals of Internal Medicine. Datamaterialet var hentet fra 3 amerikanske forsikringsselskap og bestod av 8613 pasienter behandlet med SGLT-2 hemmere og en matchet kontrollgruppe med 17 226 pasienter behandlet med metformin.

Resultatene viste at insidensratene per 1000 personår for SGLT-2 hemmere versus metformin var 15.0 vs 16.2/1000 personår for en samlet risiko for hjerteinfarkt + hjerneslag + død av alle årsaker (hazard ratio, HR 0.96, 95% KI 0.77-1.19). Tilsvarende sammenligning vedrørende innleggelser for hjertesvikt + mortalitet var 18.3 vs 23.5 (HR 0.80, 95% KI 0.66-0.97).

Sammenlignet med metformin, viste SGLT-2 hemmere en lavere risiko for innleggelser for hjertesvikt (HR, 0.78; 95% KI 0.62-0.97), en numerisk lavere risiko for hjerteinfarkt (HR, 0.70; 95% KI, 0.48-1.00) og samme risiko for summen av hendelsene hjerneslag/dødelighet og hjerteinfarkt/slag/innleggelser for hjertesvikt/dødelighet.
Risikoen for bivirkninger var lik bortsett fra økte genitale infeksjoner med SGLT-2 hemmere (54,1 vs 23,7/1000 PYs; HR, 2,19; 95 % KI, 1,91-2,51).

Oppsummert: Sammenlignet med førstelinje metformin, var førstelinje SGLT-2 hemmer behandling for type 2 diabetes assosiert med samme risiko for hjerteinfarkt/slag/dødelighet og lavere risiko for sykehusinnleggelse for hjertesvikt/dødelighet.

Studien var ikke randomisert. En annen ulempe er pris. SGLT-2 hemmere er vesentlig dyrere enn metformin.