Nyhetsartikkel

Kan trening senke blodtrykket like effektivt som medikamenter?

Livsstilsendringer med økt fysisk aktivitet anbefales ved hypertensjon. Men hvor effektiv er trening sammenlignet med antihypertensiva?

Den aktuelle studien er en metaanalyse av 391 randomiserte, kontrollerte studier av effekten av trening og medikamenter på systolisk blodtrykk1. Medikamentene omfattet ACE-hemmere, ARBs, betablokkere, kalsiumblokkere og diuretika. Treningen bestod i kondisjonsaktiviteter, styrkeøvelser (dynamisk resistens, isometrisk resistens) og kombinasjonen av kondisjons- og styrketrening.

197 studier vurderte treningsintervensjoner (10.461 deltakere) og 194 vurderte antihypertensiva (29.281 deltakere). Ingen studier gjorde en direkte sammenligning av trening mot medikasjon. Mens alle medikamentstudiene inkluderte hypertensive populasjoner, så var det bare 56 treningsstudier som inkluderte hypertensive deltakere (≥140 mmHg), totalt 3508 individer.

Risikoen for bias var størst i treningsstudiene, primært på grunn av manglende blinding og ufullstendige utfallsdata.

I analyser som kombinerte alle populasjoner, ga antihypertensiva større reduksjon i basalt systolisk blodtrykk sammenlignet med treningsintervensjoner (gjennomsnittlig forskjell - 3,96 mmHg, 95% KI -5,02 til -2,91). Sammenlignet med kontroller, førte alle typer trening og alle typer antihypertensiva til senket systolisk blodtrykk. I de hypertensive populasjonene var det ingen påvisbare forskjeller i den blodtrykkssenkende effekten av ACE-I, ARBs, betablokkere og diuretika.

Forskerne konkluderer at effekten av trening på systolisk blodtrykk er understudert, særlig i hypertensive populasjoner. Funnene bekrefter en beskjeden men konsistent reduksjon i systolisk blodtrykk ved treningsintervensjoner, men de som ble behandlet medikamentelt, oppnådde større reduksjoner i blodtrykk. I de hypertensive populasjonene fant imidlertid forskerne at den blodtrykkssenkende effekten av trening var den samme som for de vanligst brukte antihypertensiva.

Kilder

Referanser

  1. Naci H, Salcher-Konrad M, Dias S, et al. How does exercise treatment compare with antihypertensive medications? A network meta-analysis of 391 randomised controlled trials assessing exercise and medication effects on systolic blood pressure. British Journal of Sports Medicine, Br J Sports Med Published Online First: 18 December 2018 . bjsm.bmj.com