Nyhetsartikkel

Kateterablasjon for atrieflimmer gir mindre demens

Atrieflimmer ser ut til å øke risikoen for å utvikle demens. Kateterablasjon forbedrer livskvaliteten til disse pasientene, men reduserer denne behandlingen også risikoen for demens?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Atrieflimmer er den vanligste typen hjertearytmi og innebærer vesentlige økonomiske og helsemessige byrder1-2. Selv om de patofysiologiske mekanismene til demens stort sett er ukjente, så er det økende dokumentasjon på at atrieflimmer bidrar til utvikling av kognitiv dysfunksjon og demens. The Rotterdam Study viste at kognitiv dysfunksjon var tilnærmet dobbelt så hyppig blant individer med atrieflimmer som blant de uten3. Etter det har flere studier vist at atrieflimmer er en risikofaktor for kognitiv reduksjon eller demens4-5.

Sammenlignet med antiarytmiske medikamenter reduserer kateterablasjon av atrieflimmer antallet akutte episoder og forlenger varigheten av sinusrytme og bedrer på den måten livskvaliteten5-6. Effekten av ablasjon på insidensen av demens er ikke blitt avklart, og resultater fra studier spenner fra positive til negative effekter5.

I en retrospektiv studie fra Korea sammenlignet forskerne 9 119 pasienter som var blitt behandlet med ablasjon, med 17 978 pasienter behandlet medikamentelt7. Deltakerne i de to gruppene ble matchet for å korrigere for forskjeller mellom gruppene.

I løpet av en median oppfølgingsperiode på 52 måneder hadde pasientene som gjennomgikk ablasjon, lavere insidens og risiko for demens (8.1 vs 5.6 per personår, hazard ratio 0.73, 95% KI 0.58-0.93). Sammenhengen bestod også etter å ha justert for insidente hjerneslag (hazard ratio 0.76, 95% KI 0.61-0.95).

Forskerne konkluderer at i en nasjonal kohort av pasienter med atrieflimmer behandlet med ablasjon eller medikamentell terapi, var ablasjon forbundet med nedsatt demensrisiko.

Kilder

Referanser

  1. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J. 2016;37(38):2893-2962. PMID: 27567408. PubMed
  2. Timmis A, Townsend N, Gale CP, et al. European Society of Cardiology: Cardiovascular Disease Statistics 2019. Eur Heart J. 2020;41(1):12-85. PMID: 31820000. PubMed
  3. Ott A, Breteler MM, de Bruyne MC, van Harskamp F, Grobbee DE, Hofman A. Atrial fibrillation and dementia in a population-based study. The Rotterdam Study. Stroke. 1997;28(2):316-321. PMID: 9040682. PubMed
  4. Bunch TJ, Weiss JP, Crandall BG, et al. Atrial fibrillation is independently associated with senile, vascular, and Alzheimer's dementia. Heart Rhythm. 2010;7(4):433-437. PMID: 20122875. PubMed
  5. Kim D, Yang PS, Yu HT, et al. Risk of dementia in stroke-free patients diagnosed with atrial fibrillation: data from a population-based cohort. Eur Heart J. 2019;40(28):2313-2323. PMID: 31212315. PubMed
  6. Calkins H, Hindricks G, Cappato R, et al. 2017 HRS/EHRA/ECAS/APHRS/SOLAECE expert consensus statement on catheter and surgical ablation of atrial fibrillation. Europace. 2018;20(1):e1-e160. PMID: 29016840. PubMed
  7. Kim D, Yang PS, Sung JH, et al. Less dementia after catheter ablation for atrial fibrillation: a nationwide cohort study published online ahead of print, 2020 Oct 6. Eur Heart J. 2020;ehaa726. PMID: 33022705. PubMed