Nyhetsartikkel

Kirurgi for patellar tendinopati (Jumper´s knee)

Patellar tendinopati eller Jumper´s knee er en vanskelig tilstand å behandle. Siste utvei kan være kirurgi. Men hjelper det?

Temaside om Korona

Patellar tendinopati er en overbelastningstilstand som ofte rammer idrettsutøvere. Kirurgi blir vanligvis tilbudt hvis medisinsk eller fysikalsk behandling ikke hjelper. Det finnes flere kirurgiske metoder.

I en Cochrane studie var formålet å vurdere gevinster og skader ved kirurgi for patellar tendinopati hos voksne1. Randomiserte, kontrollerte studier som sammenlignet kirurgiske teknikker (åpne eller artroskopiske) med ikke-operative behandlinger, skulle inkluderes.

Kun to studier med totalt 92 deltakere oppfylte inklusjonskriteriene. Ingen studier sammenlignet kirurgi med placebo kirurgi. Den ene studien (n=40) sammenlignet åpen kirurgisk eksisjon med eksentriske øvelser, og den andre (n=52) sammenlignet artroskopisk kirurgi med skleroserende injeksjoner.

I studien med eksentriske øvelser viste resultatene etter 12 mnd 4 prosent absolutt smertereduksjon og 7 prosent bedring i funksjon etter kirurgi, noe som var klart lavere enn det forskerne på forhånd hadde definert som minimum klinisk viktig forskjell (satt til 15 prosent). 7/20 pasienter i den eksentriske gruppen var smertefri etter 1 år mot 5/20 i den kirurgiske gruppen.

I studien med skleroserende injeksjoner viste resultatene mindre smerter og større pasienttilfredshet med sin tilstand etter 12 mnd i den artroskopisk kirurgiske gruppen. Forfatterne av Cochrane-rapporten hevder imidlertid at det er sannsynlig at flere studier kan endre disse resultatene.

I sin konklusjon sier forfatterne av Cochrane-rapporten at de er usikre på om kirurgi er bedre enn de andre terapeutiske intervensjonene - eksentriske øvelser eller injeksjoner. Dokumentasjonsgrunnlaget er svakt og viser at kirurgi ved patellar tendinopati ikke gir noen klinisk viktig gevinst sammenlignet med eksentriske øvelser når det gjelder smerte, funksjon og pasienttilfredshet, men kirurgi kan muligens gi en klinisk viktig smertereduksjon og behandlingssuksess sammenlignet med skleroserende injeksjoner. Bevisgraden i denne Cochrane-studien ble nedgradert som følge av få pasienter og muligheter for bias. Forfatterne er også usikre på om det var noen tilleggsrisiko forbundet med kirurgi siden forskerne ikke rapporterte om bivirkninger.

Kirurgi synes å anvendes i klinisk praksis for sene stadier av patella tendinopati fordi de andre terapeutiske metodene mislykkes og ikke for at det finnes bevis for effekt.

Kilder

Referanser

  1. Dan M, Phillips A, Johnston RV, Harris IA. Surgery for patellar tendinopathy (jumper’s knee). Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 9. Art. No.: CD013034. DOI: 10.1002/14651858.CD013034.pub2. DOI